Herzieningsverzoek uitspraak bestuursrechter

Heeft de rechter een onherroepelijke uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijke zaak? U kunt dan niet meer in beroep gaan tegen de uitspraak. In uitzonderlijke gevallen kunt u de rechter vragen uw zaak te heropenen. Een rechter beoordeelt uw zaak dan opnieuw. Dit wordt herziening genoemd.

Wanneer is herziening mogelijk?

Een herziening van een zaak is alleen mogelijk als feiten en omstandigheden aan het licht komen die:

  • hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak;
  • bij de indiener van het verzoek om herziening niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en
  • tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden als zij wel eerder bekend waren geweest.

Herziening kan dus alleen als de uitspraak geen stand meer kan houden in het licht van nieuw gebleken feiten of omstandigheden van vóór de uitspraak. Het artikel is dus niet bedoeld om het door de uitspraak afgesloten debat te heropenen.

Herziening uitspraak bestuursrechter aanvragen

U kunt een herzieningsverzoek indienen bij het rechtscollege dat de onherroepelijk geworden uitspraak heeft gedaan. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig.

U kunt alleen herziening vragen als u partij was in de procedure die tot de bestreden uitspraak heeft geleid.

De wet bevat geen termijn voor de indiening van een herzieningsverzoek. Uit de rechtspraak volgt dat een verzoek niet ‘onredelijk laat’ mag worden ingediend. In beginsel geldt daarvoor een termijn van 1 jaar na het bekend worden met de nieuwe feiten en omstandigheden. Soms hanteert de bestuursrechter in het belang van de rechtszekerheid van andere belanghebbenden en bestuursorganen een kortere termijn, namelijk 18 weken. Een verzoek om herziening van een uitspraak over een punitieve sanctie, zoals een bestuurlijke boete, is niet aan een termijn gebonden.

Voor de indiening van een verzoek om herziening is griffierecht verschuldigd. Als de uitspraak wordt herzien, betaalt de griffier het griffierecht terug.

Wetten en regels