Nederland versterkt internationale inzet op gezondheid

Nederland intensiveert de internationale inzet op gezondheid. De ministerraad heeft daartoe voor het eerst een kabinetsbrede Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie vastgesteld op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet legt meer nadruk op de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd en internationale samenwerking ter voorbereiding op toekomstige pandemieën. Daarnaast gaat er extra aandacht uit naar de gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid. Ook verhoogt Nederland de internationale inspanningen op gezondheid met tenminste € 109 miljoen in 2023 tot € 134 miljoen in 2026.

Grensoverschrijdende gezondheidsuitdagingen

De gevolgen van de coronapandemie en klimaatverandering laten zien dat gezondheidsuitdagingen complex en steeds meer grensoverschrijdend zijn. De meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot betaalbare, noodzakelijke gezondheidszorg. Om hier in de toekomst beter op voorbereid te zijn en bij te dragen aan gezondheid voor iedereen, is meer internationale samenwerking en innovatie noodzakelijk. Met de nieuwe gezondheidsstrategie levert het kabinet een grotere bijdrage aan de volksgezondheid wereldwijd. Hiermee wordt ook Nederland beter beschermd.

Versterking gezondheidssystemen en samenwerking

Versterking van nationale gezondheidssystemen en betere internationale samenwerking ter voorbereiding op toekomstige pandemieën is een belangrijk onderdeel in de versterkte internationale inzet. Het kabinet zet nadrukkelijk in op het vergroten van de toegang tot en kwaliteit van basisgezondheidszorg, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden. Nederland gaat extra middelen inzetten voor het versterken van de Wereldgezondheidsorganisatie en bijdragen aan het nieuwe fonds voor pandemische paraatheid van de Wereldbank.

Nederlandse oplossingen

Klimaatverandering leidt onder andere tot verspreiding van infectieziekten en verminderde toegang tot veilig voedsel, schoon drinkwater en sanitatie. Ook daar wil het kabinet op inzetten, zowel op het verduurzamen van zorg wereldwijd als het adresseren van de effecten van klimaatverandering op gezondheid. Nederland kan hier met expertise een meerwaarde leveren. Daar gaat het nieuwe beleid de komende jaren beter op inspelen door samen met het bedrijfsleven mogelijkheden voor verbeterde financiering voor toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden te onderzoeken. Daarnaast wordt er een Nederlandse Global Health Hub opgericht om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld op het gebied van gezondheid te bevorderen.