Fiche 10 ESR verordening

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen.

Fiche 10 ESR verordening (PDF | 10 pagina's | 210 kB)