Naslagwerk voor gemeentelijke opvang Oekraïense ontheemden

Dit naslagwerk voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden (naslagwerk GOO) vervangt de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Het doel van dit naslagwerk is om gemeenten een instrument te geven om snel actuele informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden te vinden.

Dit is de 8e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

Dit naslagwerk is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) samen met: 

  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
  • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK);
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • andere partners buiten de Rijksoverheid.