Consultatie en Milieueffectrapportage voor het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn

Nederland is verplicht om elke vier jaar een actieprogramma op te stellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hiervoor een nieuw voorstel gemaakt: het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Om de effecten van de voorgestelde maatregelen in het actieprogramma te berekenen, is het verplicht om een Milieueffectrapportage (MER) op te laten stellen. Dit is gedaan door Wageningen University & Research (WUR).

Wat vindt u van de voorgenomen maatregelen in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en van de Milieueffectrapportage (MER)? Wij ontvangen graag uw inhoudelijke reactie, voorzien van een toelichting. U kunt uw reactie van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2021 indienen.

Hoe kunt u reageren?

Uw reactie bevat tenminste uw naam, adres en dagtekening. U stuurt uw reactie op een van de volgende manieren in:
• Per e-mail naar planMER7eAP@minlnv.nl
• Schriftelijk
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen. Voorts moet Goede Landbouwpraktijk worden gestimuleerd en eutrofiëring van oppervlaktewater worden tegen gegaan. Een Lidstaat stelt vast welke gebieden kwetsbaar zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om aan de doelen te gaan voldoen. Nederland heeft het hele grondgebied aangewezen als kwetsbare zone. Deze maatregelen worden vastgelegd in zogenaamde actieprogramma’s. Met het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn  voor de periode 2022 – 2025 geeft Nederland invulling aan deze verplichtingen van de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt met de maatregelen in dit actieprogramma bijgedragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor zover de landbouwpraktijk verantwoordelijk is voor emissies van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater (inclusief kust- en overgangswateren) die het bereiken van de KRW-doelen belemmeren. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de Beleidsnota drinkwater. In dit actieprogramma wordt ook al vooruit gekeken naar de periode van het 8e AP: 2026 – 2029. 

Effecten van maatregelen in het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaan heeft Wageningen Universiteit & Research (WUR) een milieueffectrapportage op planniveau van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn uitgevoerd. In de PlanMER zijn effecten van verschillende maatregelen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt.