Benoeming overige leden Staatscommissie rechtsstaat

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het besluit van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om over te gaan tot enkele benoemingen van leden van de Staatscommissie rechtsstaat. Het betreffen de leden Eva González Pérez, Corissa Abdoeljamil, Kutsal Yesilkagit, Ernst Numann, Kees Vendrik, Fatma Çapkurt, Diantha Vliet en Marc Hertogh.

De Staatscommissie rechtsstaat werd in november 2022 ingesteld onder voorzitterschap van Henk Kummeling. Met de nieuwe benoemingen is de commissie compleet. De commissie gaat onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De Staatscommissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet.

De commissie komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. Daarna hebben de drie staatsmachten samen de taakopdracht van de Staatscommissie rechtsstaat vastgesteld.