Evaluatiecommissie Omgevingswet

Een speciale commissie gaat vanaf 2024 de Omgevingswet evalueren. De evaluatie moet duidelijk maken hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de wet zijn doel bereikt. De commissie is onafhankelijk. De evaluatie duurt 5 jaar.

Taken van de commissie

De Evaluatiecommissie Omgevingswet heeft 3 taken:

 1. Adviseren inrichting Monitor Werking Omgevingswet (voor 1 januari 2024)
 2. Uitbrengen jaarlijkse reflectierapportage (2024 – 2027)
 3. Evalueren Omgevingswet (2028)

Lees een toelichting op de 3 taken van de Evaluatiecommissie Omgevingswet.

Samenstelling commissie

De Evaluatiecommissie Omgevingswet bestaat uit een voorzitter en 7 commissieleden. De commissieleden hebben verschillende specialisaties. De voorzitter en de leden vertegenwoordigen geen organisaties. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Ir. Hetty Klavers 
  Ir. Hetty Klavers is de voorzitter van de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Zij is dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast is zij onder andere voorzitter van de kerngroep Expertisenetwerk Waterveiligheid (bezoldigd) en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen bij drinkwaterbedrijf OASEN N.V. (bezoldigd).

 • Prof. dr. mr. Frank Groothuijse  
  Prof. dr. mr. Frank Groothuijse  is hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij onder andere voorzitter/lid van de bezwaaradviescommissie van Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta (onkostenvergoeding), redactielid bij het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (onbezoldigd), en lid van de kwaliteitscommissie van de Bilderdijk Academie (onbezoldigd).

 • Prof. Dr. Michiel Herweijer
  Prof. Dr. Michel Herweijer was hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2011-2022) en de Rijksuniversiteit Groningen (1990-2008) en was directeur van de Noordelijke Rekenkamer tussen 2011 en 2018. Sinds 2018 is hij als docent en onderzoeker verbonden aan Campus Fryslân (RuG). Hij is gespecialiseerd in beleidsanalyse en beleidsevaluatie.

 • Drs. Jeroen Niemans
  Drs. Jeroen Niemans is partner fysieke leefomgeving bij adviesbureau Hiemstra & De Vries. Daarnaast is hij onder andere lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (bezoldigd), en is hij lid van de programmaraad Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp (onkostenvergoeding).

 • Prof. mr. Marleen van Rijswick
  Prof. mr. Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is zij onder andere lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht (onbezoldigd), en lid van de juridische werkgroep van het Koninklijk waternetwerk (onkostenvergoeding).

 • Ir. Sarah Ros
  Ir. Sarah Ros werkt als zelfstandig bestuursadviseur op het gebied van de Omgevingswet. Zij werkt onder andere als senior adviseur voor de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en voor overheden zoals gemeenten en waterschappen aan onderwerpen als participatie en de Omgevingswet.

 • Prof. dr. mr. Hanna Tolsma
  Prof. dr. mr. Hanna Tolsma is hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij onder andere lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (bezoldigd), rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland (bezoldigd), en plaatsvervangend voorzitter Bezwaarcommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bezoldigd).

 • Mr. Wienke Zwier
  Mr. Wienke Zwier is advocaat bij AKD N.V. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en dan vooral op het gebied van natuurbescherming . Zij doceert en publiceert regelmatig over onderwerpen uit haar praktijk (bezoldigd en onbezoldigd) en verricht promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (onbezoldigd).

Ron Hillebrand, algemeen secretaris van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is ook secretaris van de evaluatiecommissie. Het secretariaat van de Rli ondersteunt de evaluatiecommissie.

Vergroot afbeelding Groepsfoto van de voorzitter en de leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet
Beeld: ©Fred Ernst
De leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Van links naar rechts: prof. dr. mr. Marleen van Rijswick, ir. Sarah Ros, prof. dr. Michiel Herweijer, ir. Hetty Klavers (voorzitter), drs. Jeroen Niemans, prof. dr. mr. Hanna Tolsma, prof. dr. mr. Frank Groothuijse, en mr. Wienke Zwier.

Contact

Voor meer informatie of vragen over de werkzaamheden van de commissie kunt u contact opnemen met het stafbureau via e-mailadres info@evaluatieomgevingswet.nl.

Voor vragen en/of klachten over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).