Directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS + PlvDGIS)

Directie Inclusieve Groene Groei (IGG)

Een leefbare planeet betekent welzijn voor arm en rijk, voor mannen en vrouwen, en voor huidige en toekomstige generaties. IGG (Directie Inclusieve Groene Groei) maakt zich sterk voor toegang tot en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voor iedereen. De directie is verantwoordelijk voor het Nederlandse buitenlandbeleid op de volgende thema’s, ondergebracht in vier clusters:

 • Klimaat
 • Water
 • Voedselzekerheid
 • Energie, Grondstoffen en Polaire Gebieden

IGG speelt in op zowel de belangen van ontwikkelingslanden als die van Nederland. We combineren politieke en strategische kennis en betrokkenheid bij onze thema’s met de inzet van financiële ondersteuning. De Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling zijn voor ons een belangrijke leidraad. Samenwerking met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en kennisinstituten is onmisbaar in onze werkwijze.

Er zijn duidelijke relaties tussen de IGG-thema's. Daarom werkt IGG zoveel mogelijk vanuit een integrale benadering. Het stafbureau, team Strategie en Coördinatie, denkt mee over hoe de samenhang tussen de thema’s vertaald kan worden naar beleid. Ook zijn er de projectgroepen 'Landschapsbenadering' en 'Stedelijke ontwikkeling', waarin alle themaclusters worden vertegenwoordigd.

IGG bestaat verder uit een secretariaat en een control unit. Daarnaast werkt IGG samen met de (rijksbrede) Klimaatgezant (Jaime de Bourbon de Parme) en Watergezant (Meike van Ginneken). De directeur van IGG is tegelijkertijd Ambassadeur Duurzame Ontwikkeling en Arctisch Ambassadeur.

Lees meer over de werkzaamheden van onze directie via onze Facebook en X-pagina’s.

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE)

DDE werkt aan private sectorontwikkeling die bijdraagt aan banen en inkomensverbetering, en mensen in ontwikkelingslanden perspectief biedt op een betere toekomst, met minimale impact op de natuurlijke hulpbronnen.

Dit doet DDE door internationaal en lokaal binnen en met deze landen in te zetten op:

 • beter economisch beleid
 • infrastructuurontwikkeling
 • toegang tot financiële diensten en
 • duurzame handel en investeringen.

DDE werkt samen met de meest effectieve partners, waaronder het (Nederlandse en internationale) bedrijfsleven, financiële instellingen, overheden, kennisinstellingen en stichtingen.

Hoe draagt Nederland bij aan private-sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden? 

Nederland investeert in vergroting van kennis en vaardigheden van ondernemers. Daarnaast bevordert Nederland economische bedrijvigheid met het verbeteren van toegang tot financiële diensten (zoals sparen, betalen en verzekeringen). Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) financiert bijvoorbeeld Nederlandse en lokale investeringen en export die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een land.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voorkomen of aanpakken van misstanden in de toeleveringsketen zijn belangrijk voor een eerlijke en duurzame wereld. Nederland steunt samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld en overheden om te zorgen dat de banen fatsoenlijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn het textielconvenant (Engelse website) en Fonds Bestrijding Kinderarbeid.

Verder helpt Nederland ondernemers in ontwikkelingslanden om toegang te krijgen tot nationale, regionale en internationale markten. Bijvoorbeeld via het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI, Engelse website) en TradeMark East Africa (Engelse website). Zo kunnen ondernemers in ontwikkelingslanden hun producten en diensten aan meer mensen verkopen.

Tot slot hebben ondernemers en investeerders een goede infrastructuur, wet- en regelgeving nodig. Nederland ondersteunt daarom bijvoorbeeld Drive (Engels) en belastingdiensten, en draagt bij aan eenvoudigere registratie voor bedrijven. Door het verbeteren van het ondernemingsklimaat groeit het lokaal ondernemerschap en neemt de werkgelegenheid en productiviteit toe. Het stelt mensen in het land in staat te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH)

DSH staat voor het bieden van perspectief aan mensen in gebieden waar geweld, uitsluiting en rechteloosheid domineren, het vergroten van hun weerbaarheid, veiligheid en het behoud van de waardigheid van mensen in nood. Om dit te bereiken zet DSH zich als themadirectie in voor veiligheid, rechtsorde, migratie en humanitaire hulpverlening in fragiele staten en in crisisgebieden. DSH richt zich zowel op het adresseren van de grondoorzaken van instabiliteit en conflict en het mitigeren van de negatieve gevolgen hiervan zoals humanitaire crises, irreguliere migratie en ontheemding. Prioritaire landen en regio’s zijn de MENA-regio, Sahel, Hoorn van Afrika, Grote Meren, en Afghanistan.

De directie bestaat uit 5 afdelingen:

 • Rechtsorde en Vredesopbouw (DSH/RV)
 • Stabiliteit en Veiligheid (DSH/SV)
 • Humanitaire Hulp (DSH/HH)
 • Migratie en Ontheemding (DSH/MO)
 • Kwaliteit en Advies (DSH/KA)

Directie Sociale Ontwikkeling (DSO)

Deze directie is zowel een forumdirectie als een themadirectie. DSO richt zich op sociale ontwikkeling, en werkt in het bijzonder aan thema’s als: Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), HIV/Aids en het Maatschappelijke Middenveld. Op veel van deze thema’s werkt zij samen met maatschappelijke organisaties in lage- en laag midden-inkomenslanden.

De directie bestaat uit 3 afdelingen:

 • Gezondheid en Aids (DSO/GA);
 • Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG);
 • Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs (DSO/MO).

Bureau Internationale Samenwerking (BIS)

Bureau Internationale Samenwerking vervult als beleidsbureau een strategische, adviserende, coördinerende en verbindende rol op thema- en directie-overstijgende onderwerpen op ontwikkelingssamenwerking.

BIS is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van internationale (ontwikkelings)samenwerking en voor de bevordering van de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. BIS signaleert trends in de wereld en Nederland en vertaalt deze naar adviezen voor de strategische beleidsagenda. Daarnaast is BIS verantwoordelijk voor de dagelijkse advisering en ondersteuning van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) en diens plaatsvervanger (plvDGIS). BIS vervult bij uitstek een scharnierfunctie tussen DGIS en plvDGIS, themadirecties, en andere delen van het departement.
BIS bestaat uit twee clusters:

 • Cluster DGIS-Advisering
 • Cluster Effectiviteit, Planning en Kwaliteit