Data

De minister van JenV: Ons leven in Nederland kunnen leiden zoals wij dat willen, kan alleen als we veilig zijn. Daarvoor hebben we een sterke rechtsstaat nodig. Waarin we blijven staan voor al die mensen die ons dagelijks veilig houden. Daar zal ik de komende periode hard aan werken.

Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses (maart 2021)

Doel van de richtlijnen is het geven van handvatten ten behoeve van het ontwikkelen en het gebruiken van algoritmen door de overheid en ten behoeve van de publieksvoorlichting daarbij door overheden.

Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses

Informatieplan JenV 2019

Bij elke van de maatschappelijke opgaven van JenV is data in de kern noodzakelijk voor het juist kunnen functioneren van JenV. In de komende jaren staat voor de informatievoorziening van JenV gebruik, verbetering van de kwaliteit en deling van data centraal.

Deze Data-pagina biedt professionals binnen de overheid hulpmiddelen om aan de slag te gaan met Open data en Big data.

Data magazine

Magazine Data nummer 1 (2018)

In dit eerste (gecombineerde) Data magazine wordt uitgelegd wat big data is, vertelt over de open data en big data toolbox, en is er ruimte voor veel mooie voorbeelden van open data en big data binnen ons eigen ministerie

Open data

Het beschikbaar stellen van data is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) niet langer een vraag, maar een bewuste keuze, in lijn met onze (verander)ambities: ‘JenV is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving. We informeren en communiceren meer, zijn pro-actief, open en transparant, zodat politiek en samenleving tijdig weten wat er speelt op het terrein van JenV.’

Op data.overheid.nl worden momenteel de volgende open data van JenV aangeboden:

 • Inkoopdata
 • Justitiethesaurus
 • Cijfers recidive monitor (Repris)
 • Statistische naslagwerk Rechtspleging civiel en Bestuur (C&B)
 • Kennisbank justitiële interventies
 • HRM cijfers politie 2015 (landelijk en per eenheid)
 • Reactietijden politie prio meldingen 2015 (landelijk en per eenheid)
 • Criminaliteitsfrequenties 2015 (per categorie en gemeente)
 • Immigratie: vertrek
 • Immigratie: toelating asiel
 • Immigratie: toelating werk, studie en gezien
 • Immigratie: opvang en onderdak
 • Immigratie: EU-documenten
 • Immigratie: Nationale Politie

Aanpak en best practices

Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Deze pagina laat zien hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) daar invulling aan geeft, door documenten over de aanpak en best practices te delen. Producten die het netwerk van dataspecialisten binnen JenV samen ontwikkelt.

Open data toolbox

De in april 2018 herziene onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met het beschikbaar stellen van open data en datasets.

Magazines Open data

iBestuur magazine Open data

Naast handige tips en stappen plannen kunnen we veel van elkaar leren. In de verschillende open data magazines worden voorbeelden van binnen en buiten JenV graag gedeeld. Collega’s vertellen elkaar welke stappen er zijn gezet, wat er goed ging maar wat ook nog verbeterd kan worden. Op deze manier helpen we elkaar om meer en meer data beschikbaar te stellen.

Magazine Open data nummer 1

In dit magazine een terugblik op Reuring!Café Open Data: wat is van waarde? een debat met het publiek over het beschikbaar stellen van data. Dit organiseerde JenV samen met de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Magazine Open data nummer 2

Ruim 50 collega's van JenV onderdelen, politie, Raad voor de Rechtspraak en diverse andere departementen kwamen, in navolging van minister Blok in juni van dit jaar, op werkbezoek bij het CBS. Dit magazine bevat een terugblik op dit werkbezoek. Je leest wat er is besproken, welke kennis en ervaring is gedeeld. En welke tips wij hebben meegekregen.

(Big) data-analyse

De Brede Bestuursraad van JenV wil kennis en ervaring rondom (big) data-analyse actief bundelen en versterken. Daarom is het startschot gegeven voor Big Data Living Lab en competence network rond data-analytics.

Big data toolbox

De onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met (Big) data-analyse. Het zijn ‘levende’ documenten, dat wil zeggen dat we ze elke keer weer aanpassen en wijzigen. Inzicht kan immers leiden tot andere tips.

Magazines (Big) data-analyse

Magazine (Big) data-analyse nr 1

Naast handige tips en stappen plannen kunnen we veel van elkaar leren. Daarom wordt er binnen het Competence network actief kennis en ervaring gedeeld. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van mini symposia. In dit eerste (big) data-analyse magazine wordt teruggekeken op het minisymposium ‘Experimenten met Big Data’.

Magazine (Big) data-analyse nr 2

In het tweede big data magazine kijken we terug naar het Big Data mini-symposium ‘Datakwaliteit’. Tijdens deze bijeenkomst kwamen experts van binnen en buiten de overheid bij elkaar om te bespreken op welke manier de kwaliteit van data verder verbeterd kan worden. En waarom is de kwaliteit van data eigenlijk zo van belang? Lees mee en pas toe!

Animatie

Om te komen tot nauwe samenwerking op het gebied van (big) data analyse dienen de juiste stappen, op het juiste moment gezet te worden. Om dit traject duidelijk in beeld te hebben, is er een animatie van die (voorbereidende) stappen gemaakt.

Interessante documenten om te lezen: