Certificatie voor de CO2-Prestatieladder

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de temperatuurstijging niet verder te laten oplopen dan 1,5 °C. Dit akkoord is inmiddels vertaald naar Europese doelstellingen (55% reductie van CO2-emissies in 2030) en naar het Nederlandse klimaatakkoord en de bijbehorende klimaatwet. Het Rijk wil een voorbeeldrol spelen in deze transitie. Daarom streeft het Rijk er naar in 2030 een klimaat neutrale bedrijfsvoering te hebben.

De Strategische Bedrijfsvoerings Raad (SBR) van JenV is, conform de rijksafspraken, akkoord gegaan met de implementatie van de ‘CO2-Prestatieladder’ voor JenV. Deze start op niveau 3 (CO2-uitstoot reductie van de eigen organisatie). Het doel is certificering te bereiken begin 2023.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument dat organisaties helpt hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken - en van daaruit te werken aan vermindering. Dit managementinstrument wordt beheerd door de onafhankelijke stichting SKAO.

De CO2-Prestatieladder kent meerdere niveaus die een organisatie kan behalen, ook wel ‘treden’ genoemd. De eerste 3 treden van de ladder richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Zodra een organisatie goed weet welke categorieën binnen de eigen organisatie de meeste uitstoot veroorzaken, kunnen heel gericht passende acties worden ondernomen om de uitstoot te reduceren. De treden 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is.

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaalde trede (en alle onderliggende treden) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit 4 invalshoeken:

 • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
 • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
 • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
 • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

De CO2-Prestatieladder biedt als instrument dus een belangrijke basis voor het realiseren van de CO2-reductiedoelen. De ladder schrijft voor dat er een managementsysteem wordt ingericht waarmee gestructureerd en structureel de voortgang op doelen in beeld kan worden gebracht en hierover intern en extern wordt gecommuniceerd. De voortgang wordt aan het bestuur voorgelegd en gedeeld met de buitenwereld. 

De certificering voor de CO2-Prestatieladder voor JenV start op niveau 3 (CO2-uitstoot reductie van de eigen organisatie). Op termijn kan certificering worden behaald op niveaus 4 en 5 van de ladder. Vanaf deze niveaus wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Het behalen van de reductiedoelstellingen en toepassen van de gestelde maatregelen zal worden geborgd in de P&C cyclus binnen het ministerie van JenV. 

Inzicht in de CO2-footprint 

De totale uitstoot van JenV (exclusief de Nationale Politie en de Rechtspraak) kwam in 2019 uit op 163.800 ton CO2. Dit zijn de CO2 emissies van scope 1 (b.v. aardgas), scope 2 (b.v. elektriciteit) en de business travel (b.v. vliegreizen). Hiervan wordt ongeveer 15% uitgestoten in emissies door vervoer in het kader van het primair proces en ongeveer 85% wordt uitgestoten door het gebruik van de panden van JenV. Een verdere uitsplitsing van de uitstoot naar scopes en jaren, is te vinden in de samenvatting van het CO2-Managementplan.

Reductiedoelstellingen

De hoofdoelstelling van het Rijk, en dus ook het ministerie van JenV, is het bereiken van een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030. Klimaatneutraal houdt in dat activiteiten geen negatief effect mogen hebben op het klimaat en geen CO₂-uitstoot is veroorzaakt. De strategie daarbij is tevens gericht op besparen en voorkomen van verspilling. Vervolgens is het de bedoeling om zoveel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare bronnen en grondstoffen. Het Rijk heeft verschillende tussendoelen bepaald om te stimuleren dat de reducties daadwerkelijk worden bereikt.

Om de uitstoot van CO2 te reduceren, volgt JenV de doelstellingen die het Rijk heeft vastgesteld. Hieronder zijn deze doelstellingen opgenomen:

Mobiliteit

De Rijksoverheid halveert, in lijn met de coalitie Anders reizen, in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit. JenV reduceert de milieubelasting van haar reiskilometers (woon- werk en zakelijk reizen) t.o.v. 2016 met 50% in 2030.

Huisvesting

 • Kantoren 
  In 2030 beschikt de kantorenportefeuille van het Rijk over gemiddeld label A. De rijkskantoren worden o.l.v. het Rijksvastgoedbedrijf verduurzaamd.
 • Specialty panden
  Het doel is klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken zijn routekaarten opgesteld om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn. In de vastgoedportefeuilles van JenV zitten de grote opgaven. Veel vastgoed is verouderd en niet duurzaam. Bij deze opgaven heeft JenV als opdrachtgever een grotere rol dan bij de kantoren. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de realisatie.
 • Gasverbruik
  In 2030 is het gasverbruik met 30% afgenomen t.o.v. 2019 en voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen.
 • Elektriciteit
  In 2030 is de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt gebruikt 100% hernieuwbaar en is het energieverbruik van de kantoren met 50% gereduceerd t.o.v. 2008.

Reductie maatregelen

Voortkomend uit bovenstaande doelstellingen, zijn onderstaande maatregelen geformuleerd:

Huisvesting

 • verduurzaming rijkskantoren; 
 • verduurzaming specialty gebouwen van JenV;
 • gasverbruik reduceren met 30%;
 • 15% gasreductie van 1 augustus 2022 tot 31 maart 2023;
 • elektriciteit met garantie Nederlandse oorsprong;
 • hernieuwbaar gas;
 • energie labels rijkskantoren verduurzamen;
 • “Zet de knop om” binnen de rijkskantoren; 
 • programma standaard maatregelen vastgoed DJI - Labelverbetering (2030).

Mobiliteit

 • CO₂ uitstoot reizen verminderen;
 • vliegen verminderen;
 • zero emissie wagenpark realiseren.

Deze doelstellingen en maatregelen zijn ook terug te lezen in de samenvatting van het CO2-Managementplan 2022-2023.

Ook is meer informatie over de JenV-footprint, doelen en maatregelen te vinden op de website van Denk Doe Duurzaam. Op de website van SKAO staat meer informatie over de ladder en het certificaat van het ministerie van JenV.

Contact

Voor overige vragen en of opmerkingen neem contact op met VerduurzamingJenV@minjenv.nl.