Tuchtklachtfunctionaris ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mensen die van plan zijn een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, kunnen hulp krijgen van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionarissen hebben een onafhankelijke adviesfunctie met een ondersteunende taak voor de klager die bij hen een hulpvraag over een tuchtklacht neerlegt.

Taken tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris is er voor mensen die een klacht over een zorgverlener willen indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtklachtfunctionaris helpt bij de formulering en onderbouwing van de tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht is of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege.

Hulp bij tuchtklachten over zorgverleners

De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken. De wet beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt klachten over BIG-geregistreerde zorgverleners die bij de uitoefening van hun functie mogelijk onvoldoende de wet hebben nageleefd. Het tuchtcollege beoordeelt of de klacht gegrond is. Na een uitspraak van het regionaal tuchtcollege bestaat ook de mogelijkheid om beroep daartegen in te stellen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ook bij die procedure kan de tuchtklachtfunctionaris ondersteunen.

Werkwijze tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris adviseert en ondersteunt mensen met een klacht over een individuele BIG-geregistreerde zorgverlener, als zij een klacht voorbereiden om in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Daarnaast geeft de tuchtklachtfunctionaris advies of de klacht tegen de juiste persoon gericht is of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege.

De tuchtklachtfunctionaris werkt onafhankelijk van de tuchtcolleges en helpt klagers op hun verzoek bij het inhoudelijk opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht.

De ondersteuning bestaat uit hulp bij het opstellen, aanvullen of wijzigen van een klaagschrift naar aanleiding van de informatie die de klager verstrekt. Daarnaast geeft de tuchtklachtfunctionaris voorlichting over de tuchtklachtprocedure en alternatieve klachtenprocedures met als doel een advies op maat te geven over de klacht.

Het contact kan telefonisch en/of per mail verlopen. Een klager kan zijn tuchtklacht alleen zelf indienen  bij het Tuchtcollege. De tuchtklachtfunctionaris heeft geen rol bij de behandeling van de klachten door de tuchtcolleges.

Advisering door de tuchtklachtfunctionaris

In dit formulier leest u wat u van de tuchtklachtfunctionaris kunt verwachten. Kijk hoe u een klacht indient en welke werkzaamheden de tuchtklachtfuntionaris doet.

Contact

De tuchtklachtfunctionaris is gevestigd bij het ministerie van VWS.

E-mail: tkf@minvws.nl

Telefonisch bereikbaar via 088 - 371 26 66 op:

  • maandag van 13:00 tot 16:00
  • dinsdag van 09:00 tot 12:00
  • woensdag van 13:00 tot 16:00
  • donderdag van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag van 09:00 tot 12:00

Of gebruik het contactformulier:

Contactformulier

Max 5 regels
Bent u naar ons doorverwezen?(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Wij bewaren de gegevens 24 maanden, waarna ze worden vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)