Maatregelen tegen schijnconstructies

Met schijnconstructies proberen werkgevers regels voor minimumloon of cao-loon te omzeilen. Dit doen ze bijvoorbeeld door onterechte kosten in te houden op het salaris, zoals maaltijd- en verzekeringskosten. De Wet Aanpak Schijnconstructies beschermt werknemers tegen onderbetaling en beschermt werkgevers tegen oneerlijke concurrentie.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De maatregelen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gaan schadelijke gevolgen van schijnconstructies tegen. Zo zijn werknemers beter beschermd tegen onderbetaling en wordt concurrentie eerlijker. Ook verbetert deze wet de handhaving van het arbeidsrecht. Hieronder staan de belangrijkste punten uit de WAS.

Ketenaansprakelijkheid voor loon: werkgever én opdrachtgever aansprakelijk

Huurt een opdrachtgever een ander bedrijf in om het werk uit te voeren, en huurt dat bedrijf ook weer een ander bedrijf in? Dan spreken we van een keten. Ontvangt een werknemer van het laatste bedrijf (de uiteindelijke uitvoerder) geen loon? Dan kan hij alle schakels in de keten aansprakelijk stellen. Dus zijn eigen werkgever, het tussenbedrijf en de opdrachtgever. Dit noemen we ketenaansprakelijkheid voor loon.

Meer informatie over ketenaansprakelijkheid voor loon staat in de factsheet voor werkgevers en en opdrachtgevers.

Minimumloon verplicht betalen via bank

Werkgevers mogen het wettelijk minimumloon (WML) niet contant betalen, maar moeten dit via de bank doen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever machtigen om het volledige loon over te maken naar een andere bankrekening. Bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener.

Volledig minimumloon uitbetalen

Werkgevers moeten het volledig minimumloon betalen aan werknemers. Op het WML mogen alleen de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Zoals belastingen en premies. Onder voorwaarden mogen ook kosten voor huisvesting en zorgverzekering worden ingehouden.

Duidelijke loonstrook

Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrook begrijpelijk is voor het personeel. Zo moet duidelijk zijn hoe het loon is opgebouwd. Dit voorkomt dat een werknemer op papier minimumloon krijgt uitbetaald, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Bijvoorbeeld omdat het loon gedeeltelijk uit onkostenvergoedingen bestaat die niet onder het WML vallen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert en maakt namen bedrijven openbaar

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus van bedrijven die de regels ontduiken, maar ook van gecontroleerde bedrijven die de regels naleven.

Verlenging algemeen verbindend verklaring

Door een algemeen verbindendverklaring (AVV) geldt de cao voor alle bedrijven in een bepaalde branche. De AVV kan maximaal 1 jaar verlengd worden. Dit kan handig zijn als bijvoorbeeld cao-onderhandelingen niet op tijd klaar zijn.

Uitwisseling informatie over werkgevers

Vermoedt de Nederlandse Arbeidsinspectie dat een werkgever een cao niet naleeft? Dan geeft zij dit door aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen.

Meer informatie over de verplichtingen van de werkgever staat in de brochure Wet aanpak schijnconstructies.

Wetgeving rondom minimumloon

Het wettelijk minimumloon geldt daarnaast voor mensen die werken met een overeenkomst van opdracht. En bij stukloon en over meerwerk moet een werknemer ook het wettelijke minimumloon krijgen.