Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn 3 soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract.

Wanneer oproepkracht

U bent een oproepkracht als u komt werken wanneer uw werkgever u oproept. Dit heeft u met uw werkgever afgesproken. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus geen vast maandloon.

Twijfelt u?

Er is sprake van een oproepovereenkomst

 • Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt;
 • Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als u recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de ene maand 20 uur per week werkt en de maand erna 30 uur, en u ook die uren gelijk uitbetaald krijgt (en dus steeds verschillend beloond wordt).

Werkt u een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft u ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als u een bepaald aantal uren per jaar met uw werkgever heeft afgesproken, en u gelijkmatig over het jaar betaald krijgt heeft u geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).

Uw werkgever is verplicht om op uw loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Oproepkrachten en de cao

Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar u werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan die voor u gelden. Bijvoorbeeld dat u geen recht heeft op doorbetaling van uw loon.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

 • Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken.
 • Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt.
 • Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook krijgt u een vast contract als u langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

 • U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept.
 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
 • Uw werkgever betaalt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt.
 • Bent u langer dan 6 maanden in dienst? En bent u opgeroepen, maar u kunt niet werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever moet u ook doorbetalen als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt.
 • Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt.
 • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Vanaf 1 januari 2020 kortere opzegtermijn nulurencontract

De opzegtermijn voor een nulurencontract is vanaf 1 januari hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. U kunt een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Let op: per 1 januari 2020 wijzigen ook de andere rechten voor oproepkrachten, dus ook voor nulurencontracten. Zie hieronder wat dit voor u betekent.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren.
 • U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent.
 • Voor de garantie-uren krijgt u altijd betaald, ook als uw werkgever u niet oproept om te komen werken.   
 • U moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
 • Uw werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat u werkt.
 • U krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als u werkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt.
 • Werkt u langer dan 6 maanden en bent u opgeroepen? Maar kunt u door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet werken? Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt.
 • Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. 
 • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. 

Oproeptermijn minimaal 4 dagen van te voren

Uw werkgever moet u minstens 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor werk. Als uw werkgever u minder dan 4 dagen van tevoren oproept, bent u niet verplicht om te komen werken. Uw werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail of een WhatsApp bericht aan u zijn. Maak goede afspraken met uw werkgever over hoe u bereikbaar bent.

Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, dan heeft u sinds 1 januari 2020 recht op loon over de uren waarop u was opgeroepen.

In een cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

Aanbod voor aantal vaste uren na oproepcontract van 1 jaar

Bent u oproepkracht? Dan mag uw werkgever u hooguit een jaar zo laten werken. Blijft u na dat jaar in dienst, dan krijgt u recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar.  Uw werkgever moet dit aanbod binnen een maand na dat jaar doen.

U heeft dan minimaal recht op de uren per maand die u de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand werkte. Een voorbeeld: werkte u het afgelopen jaar gemiddeld 100 uur per maand? Dan heeft u na dat jaar recht op 100 uur per maand werk.

Wilt u geen vast aantal uren  bij uw werkgever? Dan mag u het aanbod weigeren en oproepkracht blijven zonder de garantie van een vast aantal uren werk. Uw werkgever moet u wel elke 12 maanden opnieuw een aanbod doen.

Bijzondere regels voor oproep- en opzegtermijn seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid kan in de cao worden afgesproken dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. Ook is de werkgever niet verplicht om een vaste arbeidsomvang aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is. Dit geldt alleen voor klimatologische functies die hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag alleen als de betreffende functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u oproepkracht en bent u ziek geworden? Dan houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewetuitkering van uitkeringsinstantie UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft.