Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract.

Wanneer oproepkracht

U bent een oproepkracht als u komt werken wanneer uw werkgever u oproept. Dit heeft u met uw werkgever afgesproken. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus geen vast maandloon.

Oproepkrachten en de cao

Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar u werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan die voor u gelden. Bijvoorbeeld dat u geen recht heeft op doorbetaling van uw loon.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

 • Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken.
 • Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt.
 • Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook krijgt u een vast contract als u langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

 • U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept.
 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
 • Uw werkgever betaalt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt.
 • Bent u langer dan 6 maanden in dienst? En bent u opgeroepen, maar u kunt niet werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever moet u ook doorbetalen als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt.
 • Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt.
 • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren.
 • U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent.
 • Voor de garantie-uren krijgt u altijd betaald, ook als uw werkgever u niet oproept om te komen werken.   
 • U moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
 • Uw werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat u werkt.
 • U krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als u werkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt.
 • Werkt u langer dan 6 maanden en bent u opgeroepen? Maar kunt u door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet werken? Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt.
 • Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u minder dan 15 uur per week werkt? Dan heeft u ieder keer dat de werkgever u oproept, recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt.
 • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u oproepkracht en bent u ziek geworden? Dan houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewetuitkering van uitkeringsinstantie UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft.