Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?

De school legt de schoolprestaties van uw kind vast in het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen. Scholen mogen zelf bepalen met welke toetsen en met welk LVS zij werken. Het meest gebruikte is het  Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. De informatie uit het LVS gebruikt de school voor het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Naar verwachting zitten er vanaf 2021 geen toetsen voor kleuters meer in het LVS. Deze aanpassing is een uitwerking van een afspraak uit het regeerakkoord.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen krijgen kinderen 3 keer per jaar een rapport. Scholen bepalen zelf hoe ze dit doen. Ze kunnen per vak een cijfer geven, of in woorden beschrijven hoe het met uw kind gaat op school.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Gaat uw kind naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR). In het OKR beschrijft de school onder meer:

  • resultaten;
  • ontwikkeling;
  • gedrag;
  • verzuim.

Ook wordt duidelijk of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De basisschool moet u informeren over de inhoud van het OKR. U kunt de school vragen om opmerkingen aan het rapport toe te voegen.

Schooladvies en eindtoets in OKR

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan bevat het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets. De gegevens voor het advies baseert de school op het leerlingvolgsysteem. Ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas tellen mee.

Privacy in het onderwijs

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind.