Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?

De school legt de schoolprestaties van uw kind vast in het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen. In een leerlingvolgsysteem voert de school in ieder geval resultaten in van toetsen die zijn goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. Dat kunnen schoolse toetsen (met opgaven) zijn, maar ook observatie-instrumenten. Deze toetsen worden LVS-toetsen genoemd. De toetsen kunnen vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden ingezet. Scholen mogen zelf bepalen met welk leerlingvolgsysteem zij werken. Ook mogen zij zelf bepalen welke LVS-toetsen zij inzetten, bij welke groepen zij dat doen en welke informatie zij verder in het systeem bijhouden.

Op dit moment zijn LVS-toetsen van 4 aanbieders goedgekeurd. Dat zijn het het Boom leerlingvolgsysteemIEP LVS-toetsen het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs, de Cito Kleuter in beeld - Taal en Rekenen en de Diatekst van Diataal.

Afhankelijk van de politieke besluitvorming over het wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs, kunnen scholen vanaf augustus 2022 of augustus 2023 voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters geen gebruik meer maken van schoolse toetsen met opgavenboekje, pen en papier. Vanaf dan moeten scholen aan de hand van observaties nagaan hoe hun kleuters er voor staan. Hiervoor kunnen zij observatie-instrumenten gebruiken die door de Expertgroep zijn goedgekeurd. Zie ook: nieuwsbericht Geen toetsen meer voor kleuters.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen krijgen kinderen 3 keer per jaar een rapport. Scholen bepalen zelf hoe ze dit doen. Ze kunnen per vak een cijfer geven, of in woorden beschrijven hoe het met uw kind gaat op school.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Gaat uw kind naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR). In het OKR beschrijft de school onder meer:

  • resultaten;
  • ontwikkeling;
  • gedrag;
  • verzuim.

Ook wordt duidelijk of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De basisschool moet u informeren over de inhoud van het OKR. U kunt de school vragen om opmerkingen aan het rapport toe te voegen.

Schooladvies en eindtoets in OKR

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan bevat het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets. De gegevens voor het advies baseert de school op het leerlingvolgsysteem. Ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas tellen mee.

Privacy in het onderwijs

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind.