Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?

Als je nog geen 18 jaar bent, mag je een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Je mag bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Werken met giftige stoffen

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken met stoffen die de volgende eigenschappen hebben:

 • giftig;
 • sensibiliserend (stoffen - ook wel allergenen genoemd - die kunnen leiden tot overgevoeligheid als je er vaker mee in contact komt);
 • kankerverwekkend;
 • mutageen (stoffen die het DNA kunnen veranderen);
 • schadelijk voor de voortplanting (stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind).

Werken met bestrijdingsmiddelen

Je mag niet werken met bestrijdingsmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mag je 14 dagen niet met dit gewas te maken hebben. Enkele bestrijdingsmiddelen zijn minder gevaarlijk. Daarbij is het wel toegestaan om binnen 14 dagen na gebruik ervan met het bespoten gewas te werken. Dit is dan te lezen op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel.Ook mag je niet werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of waterbakken met daarin één of meer giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.

Op de verpakking van de stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën

Als je nog geen 18 jaar bent, mag je niet werken met:

 • stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid. Deze zijn te herkennen aan de gevaarsaanduiding op het etiket die begint met de letter H;
 • biologische agentia (virussen, bacteriën die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken) van categorie 3 en 4.

Ook voor deze stoffen geldt dat jongeren niet mogen werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of waterbakken met daarin een of meer gevaarlijke stoffen.

Werken onder overdruk

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken onder overdruk. Je mag dus niet duiken, werken in een caisson of in afgesloten ruimten.

Werken met straling

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden.
Voorbeelden zijn:

 • seal-apparatuur;
 • lasers;
 • radarinstallaties.

Werken op plekken met lawaai

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken op lawaaiige plekken. Het dagelijkse contact met lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Ook met gehoorbeschermers mag het geluid deze grens niet bereiken.

Werken met trillingen

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken met apparatuur die zo trilt dat je gezondheid gevaar loopt.

Nachtarbeid

Als je jonger bent dan 18 jaar bent mag je niet werken tussen 23.00 en 06.00 uur. Voor jongeren van 16 of 17 jaar gelden uitzonderingen voor:

 • jeugdig defensiepersoneel;
 • leerlingen in de binnenvaart;
 • leerlingen brood- of banketbakker.

Meer informatie over de uitzonderingsregels voor nachtarbeid.

Ouders en werkgever zijn verantwoordelijk

Je werkgever én je ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderen die werken. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan zowel de werkgever als de ouders een boete geven als ze zich niet aan deze regels houden.