Overzicht onderzoeken verdeelmodellen sociaal domein

Half maart 2019 is het onderzoek gestart dat moet leiden tot daadwerkelijke aanpassing van de verdeling voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Het onderzoek wordt uitgevoerd door AEF en richt zich op de vraag in hoeverre de kosten die gemeenten maken verklaard kunnen worden uit objectieve factoren.

De nieuwe verdeling dient aan te sluiten op de noodzakelijke kosten van gemeenten. Eigen beleidskeuzes van gemeenten zouden geen invloed moeten hebben op een objectief verdeelmodel. Het onderzoek kent een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat het onderzoek naar de verdeling kijkt van alle uitkeringen in het gemeentefonds die betrekking hebben op de taken van gemeenten in het sociaal domein (zowel algemene uitkering, voormalige integratie-uitkering Sociaal domein als overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen).

Ook de verdeling van de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is onderdeel van het onderzoek. Daarbij wordt voortgeborduurd op eerder onderzoek naar een objectieve verdeling. Voor een integrale benadering is gekozen vanwege de inhoudelijke samenhang tussen de diverse onderdelen van het gemeentelijke takenpakket in het sociaal domein.

Het onderzoek loopt naar verwachting door tot en met januari 2020. In het voorjaar van 2020 vindt vervolgens (bestuurlijke) besluitvorming plaats. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire gemeentefonds 2020 over de nieuwe verdeling geïnformeerd.