Advies stuurgroep en rapport onderzoeksmethoden Sociaal domein

Het Rijk en de VNG hebben in het bestuurlijk overleg van 23 mei 2018 besloten om – voorafgaand aan de daadwerkelijke aanpassing van de verdeelmodellen in het sociaal domein – in beeld te brengen welke onderzoeksmethode het meest geschikt is om te gebruiken. De aanpassing van de verdeling is een complex vraagstuk en overeenstemming over de onderzoeksmethode is daarom belangrijk. De analyse is eind december 2018 afgerond.

De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds (PDF | 78 pagina's | 979 kB)

Advies stuurgroep EVSD naar aanleiding van methodologisch onderzoek SEO (PDF | 3 pagina's | 35 kB)

Het eindrapport bevat vijf mogelijke onderzoeksmethoden. Naar aanleiding van de eindrapportage hebben drie partijen advies uitgebracht. Zowel de stuurgroep Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein de VNG als de ROB adviseren om voor de aanpassing van de verdeling in 2021 een regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven te gebruiken. De fondsbeheerders hebben begin februari 2019 besloten deze onderzoeksmethode toe te gaan passen, onder de voorwaarden zoals die in het advies van de stuurgroep zijn opgenomen.

Hoewel het onderzoek was gericht op de toepassing in het sociaal domein, hebben de fondsbeheerders vanuit het oogpunt van uitlegbaarheid en eenvoud besloten de regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven ook toe te passen bij de herijking van de overige onderdelen van het gemeentefonds.