Breed Handelsberaad

De overheid wil de kennis, ervaring en mening horen van belangengroepen over internationale handelsverdragen van de Europese Unie. Daarom is het Breed Handelsberaad opgericht. Hierin overleggen vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over handelsakkoorden.

Onderwerpen Breed Handelsberaad

Het Breed Handelsberaad gaat over handelsverdragen van de Europese Unie (EU) in het algemeen of over bepaalde nieuwe handelsverdragen. Ook komen er onderwerpen aan de orde die in bijna elk handelsverdrag staan, zoals een vrijere handel in diensten. Hoe gemakkelijk moeten dienstverlenende bedrijven van buiten de Europese Unie kunnen werken in  Nederland en de EU? Een dienst kan bijvoorbeeld de reparatie van een machine of het baggeren van een haven zijn.

Doel Breed Handelsberaad

Het Breed Handelsberaad zorgt ervoor dat werknemers, bedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties inbreng hebben bij nieuwe EU-handelsverdragen. Zo zijn zij vanaf het begin betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag.

In het Breed Handelsberaad wisselen belangengroepen hun kennis, ervaring en meningen over handelsverdragen uit met de minister. Deze informatie gebruikt de minister bij het bepalen van het Nederlandse standpunt over een verdrag. De Europese Commissie voert de onderhandelingen over handelsverdragen namens de EU-landen. Nederland maakt zijn standpunt en prioriteiten bekend aan de Europese Commissie. Zo beïnvloedt Nederland de uitkomsten van de onderhandelingen over handelsakkoorden. Daarom is het belangrijk dat de minister alle belangengroepen over handelsakkoorden hoort. Het Breed Handelsberaad maakt dat mogelijk.

Deelnemers

Aan het Breed Handelsberaad nemen 17 vertegenwoordigers deel, naast de minister. Zij vertegenwoordigen de volgende organisaties en hun achterban:

  • Organisaties van werknemers: vakbonden CNV, FNV en Vakcentrale voor Professionals.
  • Organisaties van werkgevers: Centrale Organisatie voor de Vleessector, EVO-Fenedex, GroentenFruit Huis, Unilever en VNO-NCW / MKB-Nederland.
  • Maatschappelijke organisaties: Both ENDS, Consumentenbond, Greenpeace, Milieudefensie, NPHF Federatie voor Gezondheid, Partos en SOMO.
  • Decentrale overheden: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de voorzitter van het Breed Handelsberaad.

Werkwijze Breed Handelsberaad

In het Breed Handelsberaad voeren de deelnemers informele gesprekken met elkaar over handelsverdragen. Zij kunnen hun zorgen uiten, ideeën inbrengen of vragen stellen. Het Breed Handelsberaad komt minimaal 5 keer per jaar samen. Belangrijk voor een goed functioneren van het Breed Handelsberaad is:

  • regelmatig samenkomen;
  • een brede en gelijke vertegenwoordiging van Nederlandse belangen;
  • het bespreken van vertrouwelijke informatie.

Agenda van het Breed Handelsberaad

Statuut en verslagen

Lees hier de verslagen en de bijbehorende documenten van het Breed Handelsberaad.

Position papers BHB-leden

Lees hier position papers van leden van het Breed Handelsberaad.

Contact over Breed Handelsberaad

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het Breed Handelsberaad? Neemt u dan contact op met het secretariaat via BHB-secretariaat@minbuza.nl.