Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?

Aan het einde van een opleiding beoordeelt de examencommissie of een student beschikt over de vereiste kennis, inzichten en vaardigheden om te kunnen afstuderen. Het hangt van uw opleiding af wat u moet doen.

Afstuderen aan de universiteit

In de afstudeerfase  van een universitaire opleiding doet u een wetenschappelijk onderzoek. Het hangt van de opleiding af in welke vorm u dit uitvoert. Dan kan in de vorm van:

  • een literatuurstudie;
  • een onderzoek bij een externe organisatie;
  • een onderzoeksprogramma aan de universiteit zelf.

Over het onderzoek schrijft u een afstudeerscriptie of geeft u een presentatie.

Afstuderen aan hbo-opleiding

In de afstudeerfase van een hbo-opleiding kunnen uw kennis en vaardigheden op verschillende manieren worden getoetst. Ook hier hangt het van de opleiding af hoe dat gebeurt. Soms volgt u een afstudeerstage met een praktijkopdracht, waarvan u een verslag maakt. In andere gevallen maakt u een afsluitende toets, een scriptie of portfolio.

Beoordeling en toezicht stage en scriptie

De examinator, meestal een docent, beoordeelt uw afstudeerproducten. De examencommissie van de opleiding houdt toezicht hierop. Deze commissie is verantwoordelijk voor de tentamens en examens.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding vindt u informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen. Daarin staat ook welke kennis, inzichten en vaardigheden u moet hebben na afronding van uw studie.

Cum laude afstuderen

Cum laude afstuderen betekent dat u met hoge cijfers slaagt voor uw universitair examen. Ook op sommige hogescholen kunt u cum laude afstuderen. De term wordt ook gebruikt voor studenten die promoveren op excellent niveau.

Hogescholen en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer studenten cum laude afstuderen. De regels hiervoor staan in hun OER. De wet kent geen regels voor cum laude afstuderen.

Cum laude betekent 'met lof'. Magna cum laude is 'met groot lof'. Summa cum laude staat voor 'met de hoogste lof'.

Bezwaar maken bij examencommissie

Bent u het niet eens met de gang van zaken rond uw afstuderen? Dan kunt u een klacht indienen bij de examencommissie van uw opleiding. Bent u het niet eens met de uitspraak van de examencommissie? Dan kunt u beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).