Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid

Nederland kiest in het buitenlandbeleid voor het aanpakken van problemen die aan een oorlog voorafgaan. Om nieuwe conflicten te voorkomen, doet Nederland ook mee aan internationale missies.

Nederland is in 2018 tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dit staat in de Rijksbegroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2018.

Internationale vrede en veiligheid in Nederlands buitenlandbeleid

Oorlog ontstaat meestal uit een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld door strijd om grondstoffen, slecht bestuur en sociale ongelijkheid. Nederland kiest daarom voor een brede aanpak van internationale vrede en veiligheid. Hierin staan ontwikkeling, veiligheid en diplomatie centraal.

Investeren in diplomatie en krijgsmacht

Het kabinet investeert fors in diplomatie en krijgsmacht. Zo moeten militaire missies in overeenstemming zijn met het volkenrecht en bij voorkeur op grond van een duidelijk VN-mandaat. 

€ 250 miljoen voor 3D-aanpak

Nederland ontwikkelde de 3D-aanpak (development, defence, diplomacy). Het kabinet stelt € 250 miljoen per jaar beschikbaar voor activiteiten die passen binnen de 3D-aanpak. Zoals crisisbeheersingsoperaties. Het geld komt uit het budget voor internationale veiligheid (BIV). Daarnaast wil het kabinet militaire missies of delen daarvan betalen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Nederland richt zich met de 3D-aanpak vooral op (voormalige) oorlogsgebieden. Zoals:

  • Congo;
  • Burundi;
  • Uganda;
  • Rwanda;
  • Sudan;
  • Westelijke Balkan.

Tweestatenoplossing Midden-Oosten

Nederland wil investeren in de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit. Het kabinet steunt daarom het vredesproces in het Midden-Oosten. Uitgangspunt daarbij is een tweestatenoplossing.

Internationaal optreden tegen oorlogen

De internationale gemeenschap kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op het voorkomen of beëindigen van een oorlog. Het gaat bijvoorbeeld om:

Internationale samenwerking Nederlandse leger

Het Nederlandse leger werkt op verschillende manieren samen met legers van andere landen. Zo is Nederland lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De NAVO-landen werken ook samen met 28 Midden- en Oost-Europese niet-NAVO-landen.

Een overzicht van de internationale samenwerkingsverbanden van het Nederlandse leger biedt de website van het ministerie van Defensie.