Kwaliteit jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties moeten verantwoorde zorg leveren van goede kwaliteit. Daarom worden in de jeugdhulp goed opgeleide (geregistreerde) specialisten ingezet. Verschillende inspecties werken samen om de kwaliteit van de jeugdhulp te bewaken. 

Gediplomeerde specialisten

Jeugdhulpaanbieders werken met goed opgeleide en geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Een gedragswetenschapper onderzoekt het gedrag van zijn cliënt.

Steeds bijscholen

Dit personeel is ingeschreven in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook moeten zij zich steeds bij- en nascholen om hun registratie te mogen houden. Daarnaast moeten jeugdprofessionals zich houden aan een beroepscode.

Certificaten voor organisaties in de jeugdhulp

Instellingen die werken op het gebied van jeugdbescherming of jeugdreclassering moeten sinds 2015 een certificaat hebben.

Het Keurmerkinstituut geeft de certificaten uit aan deze instellingen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle medewerkers in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De volledige kwaliteitseisen staan in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet.

Tuchtcollege controleert

Geregistreerde jeugdhulpwerkers vallen onder het tuchtrecht. Het tuchtrecht maakt het mogelijk om te controleren of medewerkers professioneel werken. Bovendien beschermt het tuchtrecht cliënten van de jeugdhulp tegen ondeskundig handelen.

Sommige taken alleen door professionals

Om passende jeugdzorg te bieden, is soms kennis of ervaring nodig. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alleen geregistreerde professionals deze  taken in de jeugdhulp mogen uitvoeren. Dat staat in de Jeugdwet. Om welke taken het gaat, staat in het kwaliteitskader jeugd versie 2.0.

Samenwerking in de jeugdhulp

Een goede samenwerking tussen gemeenten en derden verhoogt de kwaliteit van de jeugdhulp. En dat is goed voor kind, jongere en gezin. Gemeenten werken meestal ook regionaal samen. Vooral als het om specialistische zorg gaat.

De Rijksoverheid wil dat gemeenten en het (passend) onderwijs nauwer samenwerken. De werkagenda Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp kunnen gemeenten en scholen hierbij gebruiken om hun taken op elkaar af te stemmen.     

Ook de Verwijsindex risicojongeren (VIR) helpt jeugdhulpverleners om makkelijker samen te werken.  

Toezicht op jeugdhulp

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op:

  • jeugdhulpaanbieders;
  • gecertificeerde instellingen;
  • de regionale meldpunten Veilig thuis (voorheen de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK);
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • justitiële jeugdinrichtingen.

Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door:

Deze 2 toezichthouders treden gezamenlijk op. Meer informatie over toezicht staat in het factsheet Landelijk toezicht Jeugdwet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal tot 2021 stapsgewijs steeds meer inspectiegegevens en handhavingsmaatregelen bij jeugdinstellingen openbaar maken. Deze informatie is niet herleidbaar naar personen.