Kwaliteit jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties moeten verantwoorde zorg leveren van goede kwaliteit. Daarom worden in de jeugdhulp goed opgeleide (geregistreerde) professionals ingezet. Verschillende inspecties werken samen om de kwaliteit van de jeugdhulp te bewaken. 

Professionals in de jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders werken met goed opgeleide en geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Een gedragswetenschapper onderzoekt het gedrag van zijn cliënt. 

Dit personeel is ingeschreven in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Doorlopende bij- en nascholing is een voorwaarde voor professionals om hun registratie te behouden. Daarnaast moeten jeugdprofessionals zich houden aan een beroepscode.

Tuchtrecht in de jeugdhulp

Geregistreerde jeugdhulpwerkers vallen onder het tuchtrecht. Het tuchtrecht maakt het mogelijk om te controleren of medewerkers professioneel werken. Bovendien beschermt het tuchtrecht cliënten van de jeugdhulp tegen ondeskundig handelen.

Kwaliteitskader jeugdhulp

In de Jeugdwet staat dat werkgevers moeten zorgen voor ‘verantwoorde werktoedeling’. Dit betekent dat zij geregistreerde professionals inzetten voor bepaalde taken in de jeugdhulp. In het kwaliteitskader jeugd versie 2.0 zijn deze taken beschreven.

Samenwerking in de jeugdhulp

Een goede samenwerking tussen gemeenten en derden verhoogt de kwaliteit van de jeugdhulp. En dat is goed voor kind, jongere en gezin. Gemeenten werken meestal ook regionaal samen. Vooral als het om specialistische zorg gaat.

De Rijksoverheid wil dat gemeenten en het (passend) onderwijs nauwer samenwerken. De werkagenda Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp kunnen gemeenten en scholen hierbij gebruiken om hun taken op elkaar af te stemmen.     

Ook de Verwijsindex risicojongeren (VIR) helpt jeugdhulpverleners om makkelijker samen te werken.  

Certificaten voor organisaties in de jeugdhulp

Instellingen die werken op het gebied van jeugdbescherming of jeugdreclassering moeten sinds 2015 een certificaat hebben.

Alleen organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet krijgen dit certificaat. Bijvoorbeeld dat alle medewerkers in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben. De volledige kwaliteitseisen staan in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet.

Het Keurmerkinstituut verstrekt de certificaten. 

Toezicht op de jeugdhulp

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op:

  • jeugdhulpaanbieders;
  • gecertificeerde instellingen;
  • de regionale meldpunten Veilig thuis (voorheen de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK);
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • justitiële jeugdinrichtingen. 

Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door:

Deze 2 toezichthouders treden gezamenlijk op. Meer informatie over toezicht staat in het factsheet Landelijk toezicht Jeugdwet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal tot 2021 stapsgewijs steeds meer inspectiegegevens en handhavingsmaatregelen bij jeugdinstellingen openbaar maken. Deze informatie is niet herleidbaar naar personen.