Kwaliteit jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties moeten verantwoorde zorg leveren van goede kwaliteit. Daarom worden in de jeugdhulp goed opgeleide (geregistreerde) specialisten ingezet. Verschillende inspecties werken samen om de kwaliteit van de jeugdhulp te bewaken. 

VOG verplicht voor alle jeugdwerkers

Iedereen die in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering werkt, moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dat moet voorkomen dat medewerkers met een strafblad in de jeugdzorg werken. Bijvoorbeeld omdat ze zijn veroordeeld voor seksueel misbruik. 

De volledige kwaliteitseisen staan in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet.

Verplichte registratie werknemers jeugdzorg

Werknemers in de jeugdhulp moeten zijn ingeschreven in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In deze registers kan iedereen controleren of een hulpverlener de juiste diploma’s heeft om zijn beroep uit te oefenen. Ook staat daarin dat iemand niet meer als hulpverlener mag werken. Bijvoorbeeld als de rechter een beroepsverbod heeft opgelegd.

Werknemers in de jeugdzorg moeten zich steeds bijscholen om hun registratie te behouden. Daarnaast moeten jeugdprofessionals zich houden aan een beroepscode.

Bepaalde taken alleen door geregistreerde professionals

Alleen geregistreerde werknemers in de jeugdzorg mogen mentor zijn van jongeren. Of bijvoorbeeld een behandelplan maken.

Personeel dat zich niet hoeft te registreren, mag die taken niet uitvoeren. Wie wat mag, staat in het Kwaliteitskader Jeugd.

Verplichte certificaten voor organisaties jeugdhulp

Organisaties in de jeugdbescherming of jeugdreclassering moeten een certificaat hebben. Dat bewijst dat ze voldoen aan eisen. Bijvoorbeeld dat ze kunnen aantonen dat ze voorkomen dat jongeren onder druk worden gezet. Of dat ze een verslag maken als een hulpverlener ruzie heeft gekregen met een gezin. 

Het Keurmerkinstituut geeft de certificaten uit aan organisaties in de jeugdhulp.

Meer samenwerken in jeugdhulp

Een goede samenwerking tussen gemeenten en derden verhoogt de kwaliteit van de jeugdhulp. En dat is goed voor kind, jongere en gezin. Gemeenten werken meestal ook regionaal samen. Vooral als het om specialistische zorg gaat.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen meer kansen zich te ontwikkelen door onderwijs en zorg beter te combineren. De Rijksoverheid zet daarom in op een nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs. Over prioriteiten en activiteiten op dit onderwerp is meer te lezen op de website Voor Jeugd & Gezin.

Melden risicojongeren in Verwijsindex Risicojongeren

Van professionals die met jongeren werken, wordt verwacht dat zij goed met elkaar samenwerken. En dat zij signalen met elkaar delen als dit nodig is voor de veiligheid van een jongere. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).  De VIR is een landelijk digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren bij elkaar brengt. Het gaat om jongeren die te maken hebben met geweld of veel spijbelen. Of bijvoorbeeld verwaarloosd, verslaafd of dakloos dreigen te worden. 

Hulpverleners die een melding in de Verwijsindex hebben gezet, krijgen een bericht (match) als een andere hulpverlener dat ook doet voor dezelfde jongere. En kunnen daarna met toestemming van de jongere en/of ouders contact opnemen met deze hulpverleners. De VIR geeft ook een match bij meldingen over meerdere jongeren met dezelfde ouder (gezinsfunctionaliteit).

Klachten over jeugdhulp

Jongeren of ouders die niet tevreden zijn, moeten een klacht kunnen indienen bij een organisatie die jeugdhulp geeft. Over een jeugdwerker kunnen zij een klacht indienen bij een tuchtcollege. Dat college van artsen of andere hulpverleners beoordeelt of een jeugdwerker professioneel heeft gehandeld. 

Toezicht op jeugdhulp

De Rijksoverheid houdt toezicht op:

  • werknemers die jeugdhulp aanbieden;
  • organisaties die jeugdhulp mogen geven (gecertificeerde instellingen);
  • de regionale meldpunten Veilig thuis;
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • jeugdgevangenissen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden samen toezicht.

Meer informatie over toezicht staat in het factsheet Landelijk toezicht Jeugdwet.