Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen

De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert steeds. Ook zijn er niet altijd woningen beschikbaar voor vergunninghouders, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt. De Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is opgesteld om beter op zulke veranderingen te kunnen inspelen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten te verbeteren.

Snel duidelijkheid over kansrijkheid asielaanvraag

De Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk. In de Uitvoeringsagenda wordt beschreven hoe het vernieuwde asielsysteem er uit gaat zien. In het toekomstige asielsysteem krijgen asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid over de kansrijkheid van hun asielaanvraag. Zij kunnen zich dan eerder voorbereiden op integratie of terugkeer.

Drie typen flexibele opvanglocaties

In het vernieuwde asielsysteem zijn er drie typen opvanglocaties:

  • gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (GVL’s): middelgrote locaties waar asielzoekers de procedure beginnen en de ketenpartners samen onder één dak werken;
  • satellietlocaties; locaties die dienen als ventiel voor GVL’s en voor opvang van specifieke groepen;  
  • regionale opvanglocaties: locaties waar asielzoekers met een kansrijke aanvraag en vergunninghouders een start kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting.

Op al deze locaties zijn flexibele opvangvormen mogelijk. Dat betekent dat op een opvanglocatie naast asielzoekers en vergunninghouders ook andere groepen woningzoekenden - gelijktijdig of na elkaar – kunnen worden ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan spoedzoekers, studenten, jongeren of arbeidsmigranten.

Door opvanglocaties multifunctioneel in te zetten is het mogelijk om de asielopvang sneller op- en af te schalen, zonder dat locaties moeten worden geopend of gesloten.

Gemeenten hebben de regie bij inburgering

De Uitvoeringsagenda sluit aan op de nieuwe Wet inburgering. Hierin hebben gemeenten een regierol bij het verzorgen van inburgering aan vergunninghouders.

Contact

Met vragen over de Uitvoeringsagenda kunt u terecht bij: flexibilisering.asielketen@minjenv.nl