Nieuwe regels waterschappen

De waterschappen hebben hun modelregels vernieuwd. Sommige regels zijn geschrapt, andere samengevoegd of aangepast. Hierdoor kunnen burgers en instanties eenvoudiger een vergunning aanvragen.

Gevolgen voor aanvraag vergunning

Door de nieuwe regels zien mensen:

  • sneller of zij een vergunning nodig hebben;
  • onder welke voorwaarden het waterschap de vergunning afgeeft.

Normaal gesproken geldt een vergunningplicht. Maar omdat er meer algemene regels zijn, geldt er vaker een vrijstelling. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde kleine bouwwerken op waterkeringen.

Gevolgen modelregels voor de waterschappen

De waterschappen gaan door de modelregels meer op dezelfde manier werken. Dit is efficiënter en bovendien duidelijker voor burgers en instanties die met de waterschappen te maken hebben. Denk daarbij aan waterleidingbedrijven, energiebedrijven, kabelbedrijven en agrariërs. Een waterschap bepaalt welke modelregels van toepassing zijn in zijn beheergebied.

(Beeldtitel: Nu al Eenvoudig Beter. Goed Gekeurd. Een boot op een rivier. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De Unie van Waterschappen heeft haar waterschapskeur geactualiseerd. Dat is een vaste set met regels en afspraken die door alle waterschappen kan worden gebruikt. Overbodige regels zijn geschrapt, andere samengevoegd.

MARION WIERDA: In de jaren vijftig had je nog zo'n 2.500 waterschappen in Nederland en dus 2.500 keuren. Nu zijn er nog 25 waterschappen dus het aantal keuren is al een stuk minder geworden maar ze zijn nog steeds verschillend. Deels komt dat omdat het historisch zo is gegroeid maar het heeft ook te maken met verschillen in beheergebied. Want waterbeheer op een hoge zandgrond is heel wat anders dan waterbeheer in een polder of in een veenweidegebied en dat vraagt om andere regels. We moeten die regels stroomlijnen voor zover dat kan want allerlei historische verschilletjes kun je best gelijktrekken. Maar als het gaat om verschillen die met de waterhuishouding te maken hebben dan moet je daar wel rekening mee houden. En dat hebben we ook geprobeerd door een modelset regels te maken van alle mogelijke regels die een waterschap nodig zou kunnen hebben. En ieder waterschap kan daar de regels uit halen die het voor zijn gebied nodig heeft.

NICO DE WIT: Het zou heel handig zijn als alle waterschappen op dezelfde manier gingen werken. Dat is voor energiebedrijven, waterleidingbedrijven en allerlei andere instanties natuurlijk veel eenduidiger. Het geeft veel meer gemak in je voorbereiding. Je weet van tevoren waar je aan toe bent en waar je op moet letten. Het spreekt veel makkelijker met elkaar op die manier. Je hebt dezelfde uitgangspunten dus dat geeft zeker een voordeel in je voorbereidingstijd. Oasen is inmiddels twee jaar bezig met de voorbereiding van een enorm project. We gaan hier de rivier de Lek kruisen. Nou, die kruising, dat vraagt nogal wat. We gaan door middel van een horizontale boring die passage volbrengen. Er is heel veel overleg geweest ook met het waterschap om dat te kunnen realiseren. Het project kenmerkt zich door heel veel beperkingen. Eigenlijk zitten we hier op een postzegel, zijn we aan het werk om dit te kunnen realiseren. Je ziet op de achtergrond hier de molens dus we zitten midden in het werelderfgoedgebied we zitten in een Natura 2000-gebied, dus we zijn met veel vergunninggevers zijn we hier in overleg om die leiding aan te kunnen leggen.

VOICE-OVER: Tegelijk met de actualisatie van de waterschapskeur en de deregulering wordt ook hard gewerkt aan de digitalisering. Dat scheelt een hoop papierwerk.

HANS VAN GELLECUM: Die deregulering betekent voor ons een afname in werk. Dat is een behoorlijke efficiencyslag, en we willen natuurlijk ook zorgen dat de waterschapsbelangen goed geborgd zijn. Dus om daar de balans in te zoeken, hebben we gedegen algemene regels wat duidelijkheid biedt bij de burger, klantgericht en voor het waterschap als organisatie veel efficiënter functioneert. Bedrijven hebben daar zeer zeker iets aan, want met name de veelaanvragers bedrijven als de kabelaars of de waterleidingbedrijven die heel regelmatig bij ons aanvragen indienen die hebben er natuurlijk heel veel profijt van. Maar ook particulieren, agrariërs, iedereen heeft daar profijt van.

DE WIT: De vergunningaanvraag van nu, die gaat gepaard met heel veel tekeningen. We lopen met rollen tekeningen onder de arm naar de vergunninggever. Dat is veel werk. Je moet het allemaal afdrukken, je moet het allemaal aanleveren en ik denk dat we met een digitaal loket daar een enorme tijdwinst kunnen halen. Het kost veel geld nu ik denk dat we financieel een voordeel kunnen halen hiermee maar ook zeker in de voorbereidingstijd. Het gaat veel sneller, alles kun je digitaal met elkaar regelen en het is ook eenduidig.

VOICE-OVER: Ruimte voor het water en ruimte voor elk waterschap. Maar vooral ruimte voor iedereen om de handen uit de mouwen te steken.

(Beeldtekst: Met dank aan: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie Van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN