Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing over mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over een persoonsgebonden budget (pgb). Dat moet u binnen 6 weken doen. Gaat het om een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kunt u binnen 12 maanden terecht bij een onafhankelijke klachteninstantie.

Bezwaar maken hoogte pgb Wlz, Wmo en Jeugdwet

U kunt op de volgende manieren bezwaar maken:

  • Bezwaar pgb Wet langdurige Zorg (Wlz)
    Krijgt u een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw zorgkantoor. In het besluit van uw zorgkantoor staat hoe u bezwaar kunt maken. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
  • Bezwaar pgb Wmo en Jeugdwet
    Krijgt u een pgb vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Jeugdwet? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijke bezwaar maken bij de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u hoe u dat moet doen.

In beroep tegen bezwaar pgb

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Voor juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld een advocaat of het Juridisch Loket.

Klacht of geschil over pgb Zorgverzekeringswet

Krijgt u een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk uw klacht bij de zorgverzekeraar voorleggen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u hoe u dat moet doen. De zorgverzekeraar moet vervolgens het besluit heroverwegen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 12 maanden na het besluit van de zorgverzekeraar naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). De Ombudsman Zorgverzekeringen behandelt uw klacht en bekijkt of met bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Als dat niet lukt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak is bindend en moet door beide partijen worden opgevolgd.