Mogen organisaties mijn persoonsgegevens verwerken?

Bepaalde organisaties mogen uw persoonsgegevens verwerken. Maar alleen als daar een goede reden voor is. Of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Onder verwerken valt verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw gegevens. Ook moeten zij zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over de AVG en uw privacyrechten.

Redenen voor verwerken gegevens

Een goede reden om persoonsgegevens te verwerken is bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld de Belastingdienst die uw gegevens gebruikt voor een toeslag of een belastingaanslag.

Informatieplicht organisaties

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben een informatieplicht. Een organisatie moet u laten weten wat zij met uw gegevens doen. Gebeurt dit op grond van een wettelijke plicht? Dan hoeft een organisatie u niet te informeren.

Verzamelen persoonsgegevens door organisaties

Organisaties mogen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor een bepaald doel. Wel mogen organisaties gegevens verwerken voor meerdere doelen tegelijkertijd. Die doelen moeten ze vooraf goed beschrijven.

Organisaties moeten in sommige gevallen het verwerken van persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens door inlichtingendiensten

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verzamelen persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken. Wilt u weten of, en zo ja, welke gegevens van u zijn opgenomen? Dan kunt u een verzoek indienen bij het verantwoordelijke ministerie.

Voor de AIVD is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor de MIVD is dat het ministerie van Defensie. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u binnen 4 weken de gegevens inzien en/of ontvangen.

Overtreding privacywetgeving

Vermoedt u dat een organisatie onjuist omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het formulier persoonsgegevens.