Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heeft u juridisch advies nodig of bijstand bij een procedure? En kunt u geen advocaat of mediator betalen? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Als u aanspraak maakt op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage. Voor rechtsbijstand bij het Juridisch Loket hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Griffierechten en proceskosten

Een toevoeging dekt alleen de kosten voor een advocaat of mediator. Griffierechten vallen hier niet onder. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij meestal deze kosten. Krijgt u geen gelijk? Dan moet u dus de proceskosten zelf betalen en vaak ook die van de tegenpartij.

Kosten gesubsidieerde rechtsbijstand zelf betalen

Wie in voorlopige hechtenis zit, krijgt een advocaat toegewezen. Sinds 1 maart 2017 moet u de kosten voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in sommige gevallen zelf betalen. Dit kan alleen als de uitspraak van de rechter definitief is (dit heet een onherroepelijke veroordeling).

In dat geval toetst de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomen en vermogen. Is uw inkomen hoger dan toegestaan? Of is uw vermogen hoger dan toegestaan? Dan moet u de kosten voor gesubsidieerde rechtsbijstand, in beginsel, zelf betalen. Behalve in het geval van:

Duurzaam stelsel rechtsbijstand

De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot het recht. En dat de kosten voor de gesubsidieerde rechtsbijstand beheersbaar blijven. Het kabinet heeft een commissie gevraagd onderzoek te doen naar de oplopende kosten voor toegang tot het recht. Eind 2015 heeft de commissie het onderzoek afgerond. De bevindingen van de commissie staan in het rapport Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

In een kabinetsreactie van 31 mei 2016 zijn maatregelen gepresenteerd om gesubsidieerde rechtsbijstand beheersbaar en toekomstbestendig te maken. In februari 2017 is het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Daarbij gaat het onder meer om een uitbreiding van de werkzaamheden van het Juridisch Loket. En om de verbetering van de kwaliteit van rechtsbijstandverlening in het stelsel.

Op 9 november 2018 heeft minister Dekker de brief over de contouren van de herziening rechtsbijstand naar de Kamer gestuurd. In deze plannen zet hij uiteen hoe hij de contouren ziet van een stelsel waarin iedereen toegang heeft tot passende informatie, hulp en advies bij juridische problemen. Op zo een manier dat de kosten beheersbaar blijven.

Documenten