Gebiedsontwikkeling rond Amsterdam

De Rijksoverheid en de provincie willen het gebied rond Amsterdam economisch versterken. Ook willen ze de leefbaarheid vergroten. Ze werken onder meer aan woningbouw, werkgelegenheid en natuur.

Doorontwikkeling Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM)

In 2013 hebben Rijk en regio overeenstemming bereikt over de uitvoering van de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markeermeer (RRAAM). Het doel is onder meer 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen.

Naast extra woningen en arbeidsplaatsen heeft het programma de volgende doelen:

  •  betere bereikbaarheid regio Amsterdam-Almere;
  • ontwikkeling van het Markermeer en het IJmeer tot een groot natuur- en recreatiegebied.

Het gebied moet een internationaal concurrerende Europese topregio worden. Ook maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven worden bij de ontwikkeling betrokken. De plannen voor het gebied staan beschreven in de

Verbetering natuur Markermeer en IJmeer

Onderdeel van de Structuurvisie RRAAM is een visie over de natuurkwaliteit van het Markermeer-IJmeer. De natuurkwaliteit in het Markermeer-IJmeer is onvoldoende. Maar het is wel onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er is bijvoorbeeld te weinig voedsel voor vogels door troebel water. Eén van de oorzaken is slib, dat het water troebel maakt.

Overheid, regionale en maatschappelijke partijen werken samen in het gebied. Ze willen van het Markermeer-IJmeer een toekomstbestendig (natuur)gebied maken.

Naast een gezonde natuur is er dan ook ruimte voor andere ontwikkelingen. Zoals uitbreiding van (water)recreatie en infrastructuur.

Ontwikkeling Zuidas

De Rijksoverheid en de regio Amsterdam willen het gebied Zuidas ontwikkelen. Dit is een zakencentrum langs de A10 in Amsterdam. Bedoeling is dat het een toplocatie wordt voor internationale bedrijven. Dit staat in de Visie Zuidas (pdf).

Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer

De Rijksoverheid wil het gebied Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer bereikbaar houden. Daarvoor zijn wegen en goede treinverbindingen nodig. Op die manier wordt het gebied aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. En dat heeft weer tot gevolg dat de economie in het gebied groeit. Ook moet het gebied aantrekkelijk zijn om in te wonen. Daarvoor moet de overheid onder meer investeren in de veiligheid van burgers. Zo moet het veilig zijn om dichtbij de luchthaven te wonen.

Ontwikkeling mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

De Rijksoverheid wil de functie van mainport Schiphol behouden en versterken. Een mainport is een knooppunt van transportroutes. Rijk, regionale overheden en luchtvaartsector willen de economische kracht van Schiphol vergroten. En van de metropoolregio Amsterdam. Partijen werken daarvoor samen in het rijksprogramma Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH).

Studie naar aantrekkelijke regio Amsterdam – Hoorn

Het Rijk wil de regio tussen Hoorn en Amsterdam aantrekkelijker maken om te wonen, werken en leven. Daarom verkent ze samen met regionale overheden, bewoners en andere belanghebbenden de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Samen zoeken zij naar duurzame oplossingen om het gebied economisch sterker te maken. Zij kijken onder meer naar:

  • wegen;
  • openbaar vervoer;
  • plannen voor woningen en bedrijventerreinen;
  • effecten op het milieu.

Hun plannen beschrijven zij in de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

De Rijksoverheid. Voor Nederland