Kabinetsplannen straffen en maatregelen

Een goedkoper en soberder gevangeniswezen. Daders een eigen bijdrage laten betalen voor verblijf in een gevangenis of inrichting. Dit zijn enkele voorbeelden van kabinetsplannen op het gebied van straffen en maatregelen.

Versobering gevangenissen

Het kabinet wil het gevangeniswezen goedkoper maken en versoberen. De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Meer dan de helft van alle gedetineerden verblijft in 2018 in een cel voor meer personen.
  • Avond- en weekendprogramma’s verdwijnen voor de meeste gedetineerden.
  • Penitentiaire programma’s worden opgeheven. Deze programma’s helpen de gedetineerde om te re-integreren in de samenleving.
  • Het re-integratieverlof verdwijnt. Dit is het verlof aan het eind van de straf. Zo kan de gedetineerde wennen aan de terugkeer in de maatschappij. Incidenteel verlof (voor begrafenis of ziekenhuisbezoek) blijft wel mogelijk.
  • Er gaan 19 gevangenissen dicht.

Alle maatregelen staan in het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018. Het pakket aan maatregelen levert een besparing op van € 270 miljoen. De ministerraad heeft met het plan ingestemd. Het parlement moet het nog wel goedkeuren.

Gevangenisstraf voor binnensmokkelen verboden voorwerpen

Bezoekers die in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen binnenbrengen zijn strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel dat criminele activiteiten in een inrichting moet voorkomen.

Veroordeelden sneller straf laten uitzitten

Voor het vertrouwen in de rechtsstaat is belangrijk dat een straf snel wordt uitgevoerd nadat deze door de rechter is opgelegd. Hiertussen zitten soms meerdere maanden. Het kabinet wil dat veroordeelden hun straf sneller ondergaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt daarom de regie over de tenuitvoerlegging van straffen. Tot nu toe ligt de regie bij het Openbaar Ministerie (OM). Ook moeten organisaties die de straffen moeten uitvoeren, efficiënter gaan samenwerken.

Dit staat in een wetsvoorstel dat mogelijk moet maken dat veroordeelden hun straf snel en volledig uitzitten. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Eigen bijdrage daders voor kosten opsporing, vervolging en berechting

Daders zouden moeten meebetalen aan de kosten voor opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Dat staat in een wetsvoorstel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.

Zwaardere straf bij meerdere delicten

Een verdachte kan in 1 zaak voor verschillende misdrijven terechtstaan. De strafrechter krijgt de mogelijkheid om die verdachte zwaarder te straffen. Heeft een verdachte verschillende misdrijven begaan en staat hij daarvoor terecht? Dan legt de rechter voor het totaal 1 straf op. De wet stelt daaraan een maximum. De rechter kan nu een derde optellen bij het hoogste strafmaximum van de delicten. De nieuwe regeling vergroot dat naar de helft.

Dit staat in een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden moet bieden voor een passende straf bij meerdere misdrijven. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met het wetsvoorstel.

Verkeersdelicten zwaarder bestraffen

De minister van Justitie en Veiligheid stelt in een wetsvoorstel voor om  ernstige verkeersdelicten zwaarder te bestraffen. Daarbij gaat het om rijden onder invloed, het doorrijden na een ongeval, rijden zonder geldig rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstig gevolg. De Tweede Kamer is 18 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Hierna gaat het voorstel ter goedkeuring naar de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel volgt op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de bestraffing van verkeersdelicten. De onderzoekers vinden de straffen soms te laag, bijvoorbeeld bij gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen.

Wraakporno strafbaar

De Rijksoverheid stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal strafbaar. Dit misbruik heet ook wel wraakporno. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. De maatregel moet wraakporno hard aanpakken. Het gaat dan om bijvoorbeeld: 

  • seksueel beeldmateriaal van iemand anders openbaar maken wetend dat dat nadelig voor die persoon kan zijn;

  • zonder toestemming seksueel beeldmateriaal van iemand anders maken, zoals stiekem een vrouw onder haar rok filmen op straat;

  • het in bezit hebben van die beelden en de verspreiding ervan.

De Eerste en Tweede Kamer hebben de nieuwe wet goedgekeurd. De nieuwe wetgeving is op 1 januari 2020 in werking getreden.