Kabinetsplannen straffen en maatregelen

Een goedkoper en soberder gevangeniswezen. Daders een eigen bijdrage laten betalen voor verblijf in een gevangenis of inrichting. Dit zijn enkele voorbeelden van kabinetsplannen op het gebied van straffen en maatregelen.

Geldboete of gevangenisstraf voor gebruik persoonsgegevens met als doel intimidatie

Het moet strafbaar worden dat mensen persoonsgegevens gebruiken om anderen te intimideren of angst aan te jagen (doxing).  Het gaat hier om het openbaar maken van naam, woonadres of  andere persoonlijke informatie. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet.  Hiermee wordt doxing strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal  een jaar of geldboete. Kijk voor de stand van zaken van het Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden op de website van de Eerste Kamer.

Gevangenisstraf voor binnensmokkelen verboden voorwerpen

Bezoekers die in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen binnenbrengen zijn strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete krijgen. Deze wetswijziging is op 1 november 2019 ingegaan.

Veroordeelden sneller straf laten uitzitten

Voor het vertrouwen in de rechtsstaat is belangrijk dat een straf snel wordt uitgevoerd nadat deze door de rechter is opgelegd. Hiertussen zitten soms meerdere maanden. Het kabinet wil dat veroordeelden hun straf sneller ondergaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt daarom de regie over de tenuitvoerlegging van straffen. Tot nu toe ligt de regie bij het Openbaar Ministerie (OM). Ook moeten organisaties die de straffen moeten uitvoeren, efficiënter gaan samenwerken.

Dit staat in de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB), deze wet is op 1 januari 2020 ingegaan. 

Zwaardere straf bij meerdere delicten

Een verdachte kan in 1 zaak voor verschillende misdrijven terechtstaan. De strafrechter krijgt de mogelijkheid om die verdachte zwaarder te straffen. Een rechter legt voor verschillende misdrijven 1 straf op. De wet stelt daaraan een maximum. De rechter kan nu een derde optellen bij het hoogste strafmaximum van de delicten. De nieuwe regeling vergroot dat naar de helft.

Dit staat in een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden moet bieden voor een passende straf bij meerdere misdrijven. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het wetsvoorstel.

Verkeersdelicten zwaarder bestraffen

Ernstige verkeersdelicten worden zwaarder bestraft. Daarvoor is op 1 januari 2020 een wet in werking getreden. Het gaat onder meer om:

  • rijden onder invloed;
  • doorrijden na een ongeval;
  • rijden zonder geldig rijbewijs;
  • gevaarlijk rijgedrag zonder ernstig gevolg.

Wraakporno strafbaar

De Rijksoverheid stelt  misbruik van seksueel beeldmateriaal strafbaar. Dit misbruik heet ook wel wraakporno. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. De maatregel pakt wraakporno hard aan. Het gaat dan om bijvoorbeeld: 

  • seksueel beeldmateriaal van iemand anders openbaar maken wetend dat dat nadelig voor die persoon kan zijn;

  • zonder toestemming seksueel beeldmateriaal van iemand anders maken, zoals stiekem een vrouw onder haar rok filmen op straat;

  • het in bezit hebben van die beelden en de verspreiding ervan.

De nieuwe wetgeving is op 1 januari 2020 in werking getreden.