Studiefinanciering voor studenten op hbo en universiteit

Studenten op het hbo en de universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook is er financiële ondersteuning voor mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie.

Voorwaarden voor studiefinanciering

Studenten op het hbo of de universiteit moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor studiefinanciering. Zo moeten zij een voltijds of duale opleiding volgen die ten minste 1 jaar duurt. En jonger zijn dan 30 jaar op het moment dat hun studiefinanciering ingaat.

Onderdelen van studiefinanciering

De studiefinanciering voor studenten op het hbo en de universiteit bestaat uit een:

 • Lening

  Studenten kunnen tegen voordelige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid. Ze zijn niet verplicht om deze lening af te sluiten. Ze kunnen er ook voor kiezen hun opleiding op een andere manier te financieren. Na hun opleiding moeten studenten binnen 35 jaar de lening terugbetalen.
 • Aanvullende beurs

  De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die samen minder dan € 46.000 bruto per jaar verdienen. Deze studenten kunnen maximaal € 388 per maand krijgen. Ook studenten met broers of zussen die studeren of naar school gaan, kunnen hier recht op hebben. Ook als hun ouders meer dan € 46.000 verdienen. Via DUO kunnen studenten en hun ouders berekenen hoeveel aanvullende beurs studenten kunnen aanvragen.
 • Reisproduct voor de ov-chipkaart

  Studenten hebben recht op een reisproduct voor de officiële duur van hun opleiding + 1 jaar. Studenten die een opleiding volgen van 4 jaar, hebben dus 5 jaar recht op een reisproduct. Zij kunnen kiezen voor een weekabonnement of weekendabonnement. Studenten moeten het reisproduct laden op een persoonlijke ov-chipkaart.
 • Collegegeldkrediet

  Het collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet hangt af van de hoogte van het collegegeld dat de student moet betalen. Studenten kunnen ook collegegeldkrediet aanvragen voor een private opleiding. Deze opleiding moet dan wel een accreditatie hebben.

Studiefinanciering bij overstap van mbo naar hbo

Studenten die overstappen van het mbo naar het hbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering die zij op het mbo hebben gekregen, telt niet mee voor het hbo.

Aanvullende beurs en reisproduct onderdeel van prestatiebeurs

De aanvullende beurs en het reisproduct vallen onder de prestatiebeurs. Als een student binnen 10 jaar afstudeert, hoeft hij de prestatiebeurs niet terug te betalen. Doet hij langer dan 10 jaar over zijn studie, dan moet hij de aanvullende beurs en het reisproduct terugbetalen. De lening en het collegegeldkrediet moeten studenten altijd terugbetalen.

Levenlanglerenkrediet

Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen het levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit geldt voor studenten tot 55 jaar aan de universiteit, het hbo of mbo bol in Nederland. Het krediet is maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld. Studenten kunnen dit bedrag lenen voor de duur van hun opleiding. Na hun opleiding moeten studenten het krediet binnen 15 jaar terugbetalen.

Studiefinanciering voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart

Studenten die voor 1 september 2015 al met hun opleiding zijn begonnen en daarvoor studiefinanciering kregen, hebben recht op een basisbeurs. Ook kunnen zij een aanvullende beurs, reisproduct en collegegeldkrediet krijgen, en kunnen zij lenen.

De hoogte van de basisbeurs hangt af van de woonsituatie van de student: uitwonend of thuiswonend. Als ze een basisbeurs krijgen, is er een maximum aan wat studenten mogen bijverdienen.

De basisbeurs is onderdeel van de prestatiebeurs. Als studenten binnen 10 jaar na het begin van hun opleiding afstuderen, wordt de beurs omgezet in een gift. Dit geldt ook voor de aanvullende beurs en het reisproduct. De lening en het collegegeldkrediet moeten studenten altijd terugbetalen.

€ 1 miljard voor investeringen hoger onderwijs

Door het verdwijnen van de basisbeurs bespaart het kabinet maximaal € 1 miljard. Met dit geld wil het kabinet de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • studenten intensiever te begeleiden;
 • meer contact tussen studenten en docenten;
 • beloningen voor wetenschappers die goed lesgeven.

Studenten mogen meebeslissen over de bestemming van het geld voor het hoger onderwijs. Via de medezeggenschapsraad kunnen zij meestemmen over de begroting van hun hogeschool of universiteit.  

Studievoucher voor studenten in overgangsperiode

Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van de lening, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing.

Afspraken over kwaliteit van onderwijsinstellingen

Het kabinet Rutte III wil bovendien het geld dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Hbo’s en universiteiten mogen zelf hun doelstellingen en indicatoren opstellen. Deze kwaliteitsafspraken moeten wel passen binnen de doelen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en worden onafhankelijk getoetst. Als een hbo of universiteit de afspraken niet nakomt, krijgt het in de toekomst minder geld. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.