Vrouwen aan het werk

Veel vrouwen werken niet of in deeltijd. Daardoor heeft ongeveer 1 op de 6 vrouwen in Nederland niet genoeg geld om economisch zelfstandig te zijn. Hun inkomen is minder dan 70% van het netto minimumloon. De Rijksoverheid wil de economische zelfstandigheid en de financiële onafhankelijkheid van vrouwen vergroten.

Vergroten economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid vrouwen

De economische en financiële verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Toch wil het kabinet dat nog meer vrouwen zich economisch zelfstandig en financieel redden. De overheid wil bijvoorbeeld beloningsdiscriminatie voorkomen. Beloningsdiscriminatie betekent  dat mannen meer verdienen voor hetzelfde werk dan vrouwen.

Als vrouwen niet economisch zelfstandig zijn, lopen ze financiële risico's. Het is belangrijk dat vrouwen dat in de gaten hebben. Een scheiding kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben. Of als de partner werkloos raakt. Financieel zelfstandige vrouwen kunnen hun eigen keuzes maken. Zij staan sterker in de maatschappij.

Het verschil tussen mannen en vrouwen die financieel onafhankelijk zijn, is groot. Het kabinet wil dat verschil kleiner maken. Dat moet de keuzevrijheid van vrouwen nog verder verbeteren.

Meer vrouwen aan het werk

Vaak verrichten vrouwen de meeste en grootste zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan het de zorg voor kinderen en het huishouden. De  overheid wil het makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Zowel voor mannen als vrouwen. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat bedrijven afspraken maken over flexibele werktijden. Door uitbreiding van verlofregelingen of door een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

De arbeidsparticipatie van vrouwen ligt (Europees gezien) goed. Maar in Nederland werken veel vrouwen in deeltijdbanen en lang niet altijd vrijwillig. Soms is voor een deeltijdbaan gekozen, bijvoorbeeld om zorg en werk te combineren. (Kleine) deeltijdbanen hebben wel nadelen. Wie weinig werkt, verdient minder en heeft ook minder mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. Of om financieel op eigen benen te staan. Deze deeltijdbanen houden de ongelijke verdeling in stand tussen mannen en vrouwen. Bovendien wordt deze verdeling sterk bepaald door stereotiepe rolpatronen.

Kansen verhogen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sommige vrouwen werken niet, omdat zij een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven, hebben meer moeite om een baan te vinden. Ook onder vrouwen is er nog veel laaggeletterdheid. De overheid verkleint de achterstanden op de arbeidsmarkt van specifieke groepen vrouwen, bijvoorbeeld:

  • vrouwen met weinig opleiding;
  • vrouwen met een arbeidsbeperking;
  • alleenstaande moeders;
  • vrouwen met een migratieachtergrond.

Belangrijke samenwerkingspartners hierbij zijn de gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De overheid stimuleert vrouwen zonder werk en/of zonder uitkering om hun talenten te ontdekken. Het project Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) biedt trainingen empowerment, taalscholing en/ of arbeidsmarktoriëntatie aan.

Meer vrouwen naar de top

Nog steeds is het aantal vrouwen in hogere functies te laag. Vooral aan de top van organisaties. De overheid vindt dat vrouwen te langzaam doorstromen naar topposities. De economie groeit namelijk beter bij het inzetten van alle talenten die Nederland rijk is.

Streefcijfers aantal vrouwen in hogere functies

Het kabinet wil dat topfuncties gelijkmatig verdeeld worden over mannen en vrouwen. Per 1 januari 2022 geldt daarom een ingroeiquotum voor de aan de Nederlandse beurs genoteerde bedrijven. Iedere nieuwe benoeming in hun Raad van Commissarissen moet bijdragen aan minstens een derde vrouwen en een derde mannen.

Daarnaast geldt een verplichting voor de ongeveer 5000 grootste bedrijven in Nederland om:

  • passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen;
  • hiervoor een plan van aanpak te maken;
  • over hun resultaten jaarlijks te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad en hierover te rapporteren in hun bestuursverslag.