Vrouwen aan het werk

Veel vrouwen werken niet of in deeltijd. Daardoor verdienen ze niet genoeg geld om financieel zelfstandig te zijn. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland kan financieel niet op eigen benen staan. Zij verdienen minder dan 70% van het netto minimumloon. De overheid wil de economische zelfstandigheid van vrouwen vergroten.

Vergroten economische zelfstandigheid

De verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Toch wil het kabinet dat vrouwen nog meer economisch zelfstandig en financieel zelfredzaam worden. De overheid wil bijvoorbeeld voorkomen dat mannen meer verdienen voor hetzelfde werk dan vrouwen (beloningsdiscriminatie). De aanpak om de economische zelfstandigheid van vrouwen te verbeteren liep tot maart 2017 via het programma Kracht on Tour

Meer vrouwen aan het werk

De keuze om te werken is een beslissing van vrouwen zelf, de overheid legt geen verplichtingen op. Vaak komen de grootste zorglasten op de schouders van vrouwen terecht. De  overheid wil het daarom voor vrouwen en mannen makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat bedrijven afspraken maken over flexibele werktijden. Door verlofregelingen of door een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Als vrouwen niet economisch zelfstandig zijn, lopen ze financiële risico's. Het is belangrijk dat vrouwen dat in de gaten hebben. Want een scheiding kan grote gevolgen hebben. Of als de partner werkloos raakt. Financieel zelfstandige vrouwen kunnen hun eigen keuzes maken. Zij staan sterker in de maatschappij.

Kansen verhogen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Veel vrouwen werken niet. De overheid stimuleert vrouwen zonder werk en/of zonder uitkering om hun talenten te ontdekken. Het Rijk heeft daar afspraken over gemaakt met een aantal gemeenten. Vrouwen moeten meer zelfvertrouwen hebben als zij zoeken naar werk of een opleiding. De methode van De tafel van 1 helpt daar bijvoorbeeld bij.

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben meer moeite om een baan te vinden. Ook onder vrouwen is er nog veel laaggeletterdheid. De Stichting Lezen & Schrijven pakt laaggeletterdheid onder volwassenen aan met het programma Taal voor het Leven.

Meer vrouwen naar de top

De overheid vindt dat vrouwen te langzaam doorstroomen naar topposities. Daarom is er een aanpak voor Vrouwen naar de Top.

Zo is de website Topvrouwen.nl opgericht. Daar vinden bedrijven met vacatures een groep hooggekwalificeerde vrouwen met talent en ambitie.

Minstens 30% vrouwen in hogere functies

Het kabinet wil dat topfuncties gelijkmatig verdeeld worden over mannen en vrouwen. Daarom moeten grotere bedrijven zich houden aan een wettelijk streefcijfer. Zij moeten minstens 30% vrouwen en minstens 30% mannen in hun Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen hebben. Dit wettelijke streefcijfer geldt tot 2020.