Werken met arbeidsbeperking

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak)

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).

Voor wie zijn de extra banen

De doelgroep voor de extra banen is:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Doelgroepregister

De mensen voor wie de extra banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt dit mee voor de banenafspraak. Bij invoering van het register heeft UWV de Wajongers en mensen met een Wsw-indicatie in 1 keer erin opgenomen.

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

Mensen die onder de Participatiewet vallen, komen op dit moment pas in het register na beoordeling door UWV. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs behoren ook tot deze groep. Het kabinet wil dat deze leerlingen meteen in het register komen. Dus zonder beoordeling door UWV. Dit komt in een wetsvoorstel om de Participatiewet en de Wet banenafspraak te verbeteren.

Loonkostensubsidie voor jongeren die al in dienst zijn

Werkgevers kunnen straks  loonkostensubsidie krijgen voor jongeren die al in dienst zijn. Het gaat om jongeren die  door hun beperking niet het minimumloon kunnen verdienen. Ook dit komt  in het wetsvoorstel ter verbetering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak te staan. Gemeenten mogen de loonkostensubsidie al geven wanneer het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend. De verwachting is dat dit vlak na de zomer van 2016 gebeurt.

Quotum arbeidsbeperkten

Als werkgevers niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten zorgen, gaat de ‘quotumheffing’ in. Dit betekent dat werkgevers die zich niet aan de banenafspraak houden, gaan betalen voor niet opgevulde werkplekken. Dit geldt voor werkgevers met meer dan 25 medewerkers.

Het kabinet controleert ieder jaar of werkgevers voor genoeg extra banen zorgen. In 2016 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geconstateerd dat de werkgevers de doelstelling voor 2015 ruimschoots hebben gehaald.

Regionale Werkbedrijven begeleiden naar werk

In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit 1 regio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar de extra banen. Zo kunnen gemeenten binnen een regio allemaal op dezelfde manier deze begeleiding uitvoeren. Werkgevers in een regio krijgen bijvoorbeeld 1 vast loket voor het aanmelden van vacatures voor arbeidsgehandicapten.

Er zijn 35 regionale Werkbedrijven die aansluiten op de al bestaande indeling van Nederland in 35 arbeidsmarktregio’s.

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland