Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Langdurend zorgverlof is om iemand in uw omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Andere afspraken zorgverlof in cao

In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken. Ook als deze nadelen voor u hebben.

Voor wie kunt u zorgverlof opnemen?

U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen in uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het logisch is dat u voor diegene moet zorgen). Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Zorgverlof voor ziek kind

Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • uw adoptiekind;
  • een kind van de partner met wie u samenwoont;
  • uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als u een zieke in uw omgeving wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En u bent gezien de omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heeft u geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Op de eerste ziektedag kunt u voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever

U meldt het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van de huisarts laten zien.

Wanneer langdurend zorgverlof

Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurend zorgverlof.

U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof aanvragen

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.

Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Zorgverlof in het buitenland

U kunt zorgverlof opnemen voor een naast familielid in het buitenland. In de wet is niet bepaald dat die zorg in Nederland moet worden gegeven.

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld.

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. Kunt u door de omstandigheden het verlof niet vooraf melden? Dan moet u dit zo snel mogelijk toch nog doen. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever na uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan uw werkgever het verlof op een later moment niet meer stoppen.

Ook als uw langdurend zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.

Hulp bij meningsverschil met werkgever

Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.