Voordracht Nederlandse rechter voor benoeming in het Hof van Justitie van de Europese Unie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht van prof. mr. Ben Smulders tot kandidaat-rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit besluit is genomen nadat prof. mr. Herke Kranenborg zijn kandidatuur heeft ingetrokken.

Nederland is verzocht een kandidaat-rechter voor te dragen die met ingang van 7 oktober 2024 benoemd kan worden voor een periode van zes jaar. De ambtstermijn van de huidige Nederlandse rechter in het EU-Hof, prof. mr. Sacha Prechal, komt dan ten einde.

Ben Smulders is adjunct directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie en onder meer gasthoogleraar Internationaal en Europees mededingingsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

De selectie van een kandidaat-rechter vindt plaats middels een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een onafhankelijke aanbevelingscommissie, voorgezeten door de president van de Hoge Raad.

Voorafgaand aan de benoeming zal een EU-comité bestaande uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het EU-Hof en kundige rechtsgeleerden, een advies uitbrengen. Het is vervolgens aan de lidstaten van de Europese Unie om de rechter te benoemen. De lidstaten besluiten hiertoe met consensus.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is het hoogste rechtsprekende orgaan van de EU en bestaat uit 27 rechters, één per EU-lidstaat. Het Hof heeft het laatste woord over de interpretatie en de geldigheid van het recht van de EU.