Inzage in vastgelegde persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Organisaties mogen uw persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw gegevens. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verzamelen persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken. U kunt opvragen welke gegevens deze diensten over u hebben vastgelegd.

Inzage persoonsgegevens

Wilt u weten of, en zo ja, welke gegevens de AIVD en MIVD over u hebben verzameld? Dan kunt u een verzoek indienen bij het verantwoordelijke ministerie. Voor de AIVD is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor de MIVD is dat het ministerie van Defensie.

Wetten en regels