Afschrift brief Indicatieve handhaafbaarheidstoets op beleidsprogramma IenW

Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over onderwerpen uit het coalitieakkoord en het beleidsprogramma van IenW die voor de ILT van belang zijn.

Het gaat om:

  • het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein;
  • de klimaat- en energietransitie;
  • de volkshuisvesting.