Een klacht indienen over het ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van ons ministerie.

Heeft u daarover een klacht? Dan kunt u dat aan het ministerie laten weten. Dat is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht indient bij een ministerie, moet deze gaan over een gedraging (of het nalaten daarvan) tegenover u of iemand anders. U kunt uw klacht indienen door het formulier onderaan de pagina in te vullen en uw klacht in de bijlage mee te zenden.

Formele procedure

Voor schriftelijke klachten is een formele procedure. Een klaagschrift moet behalve de klacht ook naam en adres van de indiener bevatten, alsmede de dagtekening en de ondertekening.
Meer informatie daarover vindt u in de brochure over intern klachtrecht.

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

Als u uw telefoonnummer vermeldt (geen verplichting), zijn wij beter in staat bij u nadere informatie in te winnen en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. De klacht dient in principe binnen 6 weken te zijn afgehandeld.

Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman (extern klachtrecht).

Een klacht indienen

(Let op: dit formulier alleen gebruiken voor klachten over de dienstverlening van SZW. Bent u het niet eens met het beleid van het ministerie, gebruik dan het algemene contactformulier.)

Aanspreekvorm

Maximaal 5 Mb

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard. Daartoe zijn wij verplicht op basis van de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *