Kan ik gebruikmaken van bijstand als ik al langere tijd een eigen bedrijf heb?

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden voor het krijgen van ondersteuning op grond van Bbz

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Uitkering voor levensonderhoud

Heeft u tijdelijk een laag inkomen en kunt u geen lening krijgen van de bank? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen voor uw levensonderhoud. U ontvangt de tijdelijke uitkering eerst als renteloze lening. 

Duur Bbz-uitkering

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Periodieke uitkering als renteloze lening

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

Heeft u te weinig uitkering ontvangen, dan krijgt u dat deel alsnog uitbetaald. De uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau.

Eigen vermogen en Bbz

Ligt uw vermogen boven een bepaalde grens? Dan kan de gemeente de bijstand verstrekken in de vorm van een lening. De actuele vermogensgrens vindt u in de normenbrief per 1 januari 2024 en de normenbrief per 1 juli 2024.

Is het vermogen verbonden aan uw bedrijf? Dan wordt dat deel buiten beschouwing gelaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Bedrijfskapitaal Bbz

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. 

Met het bedrijfskapitaal kunt u investeren of tijdelijke betalingsproblemen oplossen. 

Uitkering voor levensonderhoud bij het beëindigen van het bedrijf 

Beëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt.

Uitkering voor levensonderhoud oudere zelfstandige met een niet levensvatbaar bedrijf 

Bent u geboren vóór 1 januari 1960 en heeft u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf, dan kunt u misschien een uitkering ontvangen voor levensonderhoud tot uw pensioengerechtigde leeftijd

Heeft u vragen over het Bbz? Neem dan contact op met uw gemeente. Het Bbz vindt u op www.wetten.nl

Doe een Bbz-check

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz aanvulling op uw inkomen tot aan het sociaal minimum. Vul de vragenlijst in van de Bbz-check. U wordt doorverwezen naar de website van uw gemeente. 

Heeft u vragen over Bbz of het aanvragen daarvan? Ook hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.