Met welke diploma's kan ik naar de universiteit of hogeschool?

Met een havodiploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kunt u een opleiding gaan volgen aan een hogeschool. Voor toelating tot een universiteit heeft u een vwo-diploma of een propedeuse (eerste jaar) van een hbo-opleiding nodig. 

Extra toelatingseisen en aanvullende eisen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het examen van uw vooropleiding. De eisen staan in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. De hogeschool of universiteit geeft informatie over de vooropleidingseisen.

Voor sommige hbo-opleidingen moet u naast een diploma ook over bepaalde vaardigheden beschikken. Als onderdeel van de toelating doet u bijvoorbeeld een auditie (proefoptreden) of een toelatingstest, of u levert een portfolio in.

Toelating zonder juiste vooropleiding (colloquium doctum)

Een hogeschool of universiteit mag u ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt als u niet de juiste vooropleiding heeft. Voor het toelatingsonderzoek moet u 21 jaar of ouder zijn. Tijdens het onderzoek kijkt de opleiding of uw kennisniveau voldoende is om de studie te volgen.

Soms hoeft u geen 21 jaar of ouder te zijn voor een toelatingsonderzoek. Dit is het geval bij kunstopleidingen. Het bestuur van de universiteit of hbo-instelling bepaalt of u aan dit onderzoek mag deelnemen.

De eisen aan het toelatingsonderzoek vindt u in de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit is een uitgave van de universiteit of hogeschool. Hierin vindt u informatie over de studie, de tentamens en examens. Meer informatie krijgt u bij de hogeschool of universiteit.

Met buitenlands diploma naar hogeschool of universiteit

Heeft u een buitenlands of een ander Nederlands diploma? Informeer dan bij de opleiding van uw keuze naar de toelatingsmogelijkheden.

Toelating met havodiploma of vwo-diploma oude stijl

Heeft u een havodiploma of vwo-diploma van voor 2007, dan wordt u niet altijd toegelaten in het hoger onderwijs. Dit diploma is gebaseerd op vakkenpakketten. Hogescholen en universiteiten maken hun programma’s op basis van profielen in het voortgezet onderwijs. Ook de toelating is daarop gebaseerd. 

De hogeschool of universiteit beslist of u met een oud diploma de opleiding mag volgen.

Opleidingen Open universiteit

Voor inschrijving aan de Open Universiteit gelden geen vooropleidingseisen. Wanneer u 18 jaar of ouder bent, mag u uzelf aanmelden voor een bacheloropleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn erkend.

Vrijstelling van toelatingseisen hoger onderwijs

U kunt vrijstelling krijgen van de toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten als u:

  • een bachelor- of masterdiploma heeft;
  • met goed gevolg een propedeuse examen afgelegd hebt voor hoger onderwijs; 
  • wetenschappelijk of hoger onderwijs volgt in een Europees land dat een onderwijsverdrag heeft met Nederland;
  • een buitenlands diploma heeft dat gelijkwaardig is aan het vereiste diploma;
  • een toelatingsonderzoek hebt gedaan waaruit blijkt dat u voldoende kennis heeft om de opleiding te kunnen volgen.

U vraagt de vrijstelling aan bij de onderwijsinstelling waar u de opleiding wilt volgen.