Wat is de bewaartermijn voor een dossier jeugdhulp of jeugdbescherming?

Bekijk de bewaartermijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Jeugdhulp

Een dossier jeugdhulp blijft minimaal 20 jaar bestaan na afloop van de zorg. Of langer als dit nodig is voor de hulpverlening. Dat staat in de Jeugdwet.

Bewaartermijnen per organisatie

Veilig Thuis

Veilig Thuis bewaart een dossier langer dan 20 jaar als dit belangrijk is voor een kinderbeschermingsmaatregel. Bij een mogelijke situatie van kindermishandeling maakt Veilig Thuis een dossier aan. Het dossier blijft bestaan tot het jongste kind in het gezin 18 jaar is.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) hanteert deze bewaartermijnen:

  • Bevat het dossier een beschermingsonderzoek of een gezag- en omgangsonderzoek? Dan vernietigt de RvdK het dossier 100 jaar na de geboorte van het kind.
  • Staat er alleen strafrechtelijke informatie in het dossier, bijvoorbeeld over een taakstraf ? Dan vernietigt de raad het dossier op het moment dat het kind 24 jaar is.
  • Gaat het om een maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen, afstand of adoptie van het kind? Dan bewaart de RvdK het dossier altijd.

Het dossier wordt altijd in zijn geheel vernietigd of bewaard. Dit betekent dat de langste bewaartermijn in een dossier geldt.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan het Kwaliteitskader van de Raad voor kinderbescherming.

Gecertificeerde instelling

Een gecertificeerde instelling voert jeugdmaatregelen uit die de rechter oplegt. Heeft de  rechter een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitgesproken? Dan blijft het dossier bestaan tot uiterlijk 30 jaar nadat de jongere meerderjarig geworden is.

Vernietiging dossier jeugdhulp of kinderscherming

Nadat de bewaarperiode afgelopen is, vernietigen organisaties het dossier. Voordat dit gebeurt, kunnen u en uw kind het dossier inzien en/of een kopie krijgen. Ouders of jongeren vanaf 12 jaar mogen schriftelijk vragen om eerdere vernietiging van het dossier. Het is afhankelijk van de situatie en de wet of dit mogelijk is.