Wat is de bewaartermijn voor een dossier jeugdhulp of jeugdbescherming?

Een dossier jeugdhulp wordt 15 jaar bewaard. Of langer als dit nodig is voor zorgvuldige hulpverlening. De termijn begint na afloop van de jeugdhulp, verleend op basis van de Jeugdwet. Voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming gelden uitzonderingen.

Bewaartermijn dossier kindermishandeling

Veilig thuis bewaart de gegevens langer dan 15 jaar als die belangrijk zijn voor een kinderbeschermingsmaatregel. Of voor het beƫindigen van een mogelijke situatie van kindermishandeling. In dit geval wordt het dossier bewaard tot het jongste kind in het gezin 18 jaar is.

Bewaartermijn dossier ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij

Heeft de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitgesproken? Dan wordt het dossier bewaard tot uiterlijk 30 jaar na het bereiken van meerderjarigheid. In deze gevallen kan de jongere vanaf 18 jaar wel schriftelijk om vernietiging van het dossier vragen. De voorwaarde hiervoor is dat het dossier minimaal 15 jaar bewaard is, na beƫindiging van de hulp.

Vernietiging dossier jeugdhulp of jeugdbescherming

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Behalve als 1 van de uitzonderingen bij kindermishandeling of OTS van toepassing is. Voordat dit gebeurt, kunt u of uw kind desgewenst een kopie krijgen van het dossier.