Wat verandert er in 2024 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Een aantal tijdelijke energiemaatregelen, zoals de eenmalige energietoeslag, wordt in 2024 vervangen door structurele maatregelen zoals de hogere huurtoeslag, het hogere kindgebonden budget en het hogere minimumloon.

Invoering minimumuurloon

Werkgevers moeten werknemers vanaf 1 januari per uur minimaal het minimumuurloon betalen. Er zijn dan geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer.  Daardoor verdienen werknemers met minimumloon altijd hetzelfde uurloon. Voorheen verdienden mensen die 40 uur werken met een minimumloon een lager uurloon dan mensen die in een sector werken waar een fulltime werkweek van 36 uur de norm is. Aan deze ongelijkheid komt dus een einde. Vanaf 1 januari is het minimumuurloon € 13,27 voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Uitkeringen

Alle uitkeringen stijgen door indexatie. Het gaat onder ander om de Participatiewetuitkeringen (bijstand), IOW, IOAW, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
De kinderbijslag per kind gaat volgend jaar met maximaal € 25,42 extra omhoog. Deze verhoging is inclusief de reguliere indexatie van de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd. Per leeftijdsgroep is het nieuwe bedrag per kwartaal als volgt:

  • 0 t/m 5 jaar: € 279,49
  • 6 t/m 11 jaar: € 339,38
  • 12 t/m 17 jaar: € 399,27

Het kindgebonden budget gaat eveneens extra omhoog. Voor het eerste kind stijgt het maximumbedrag per jaar met  € 750 en voor het tweede en volgende kind met maximaal € 883 per jaar. Voor kinderen van 12 tot 15 jaar en van 16 en 17 jaar gaat het bedrag met maximaal € 400 omhoog. Het extra kindgebondenbudget voor alleenstaande ouders (de zogenaamde alleenstaandeouderkop) gaat met  € 619 per jaar omlaag. De inkomensgrens waarboven ouderparen geen kindgebonden budget meer krijgen gaat omlaag met € 11.111.
 
Ook de maximum uurprijzen voor de kinderopvang gaan extra omhoog en wel met 2,95% bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6%.  Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang € 10,25 is, voor de buitenschoolse opvang € 9,12 en voor de gastouderopvang  € 7,53.

SLIM-regeling aangepast

Het kabinet blijft de individuele scholing van mensen bevorderen. Daarom wordt de SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb,  aangepast.

Opbouw pensioen

Werknemers die werken op een plek met een pensioenregeling bouwen vanaf 18 jaar een pensioen op. Nu is dat vanaf 21 jaar.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt gedeeltelijk mee met de levensverwachting van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.

Noodfonds energie

Mensen met een hoge energierekening en een lager inkomen kunnen een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit gaat in januari open. Mensen met een laag inkomen (tot 130%  sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Mensen met een laag middeninkomen (tot 200% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 10% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Het Noodfonds betaalt dan de rest van de energierekening boven deze 8% of 10% van het inkomen.

Gratis schoolmaaltijden

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook in 2024 gratis schoolmaaltijden. Het gaat om leerlingen van scholen waarvan minimaal 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Alle leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen ervoor in aanmerking. Inmiddels doen meer dan 1.600 scholen mee met de gratis schoolmaaltijden. Komend jaar krijgen 400.000 kinderen een schoolmaaltijd, dankzij de inzet van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Deze partijen pakken ook in 2024 de uitvoering op. Het programma van gratis schoolmaaltijden wordt in 2024 ook in Caribisch Nederland voortgezet.

Meertalige kinderopvang

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. Hierdoor mag kinderopvang voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden worden. Buitenschoolse opvang mag al langer meertalig worden aangeboden.

Tegemoetkoming alleenverdieners

Ongeveer 6.500 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan mensen met een bijstandsuitkering krijgen in de loop van 2024 een tegemoetkoming. Zij krijgen dit geld via hun gemeente. Het gaat om huishoudens waarbij een van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen. De tegemoetkoming telt niet mee voor het verzamelinkomen van deze mensen. Het heeft dus geen gevolgen voor hun toeslagen.

Wijzigingen voor Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland gaat komend jaar het minimumloon in twee stappen omhoog. Vanaf 1 januari gelden de volgende bedragen per maand: Bonaire:  1.570 Amerikaanse dollar, Sint Eustatius 1.555 Amerikaanse dollar, Saba: 1.654 Amerikaanse dollar. Vanaf 1 juli geldt voor alle eilanden 1.750 Amerikaanse dollar.

Ook de minimumuitkeringen gaan omhoog. Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende bedragen (onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont, AOV, AWW, per maand): Bonaire: 1.335 Amerikaanse dollar, Sint Eustatius: 1.322 Amerikaanse dollar, Saba: 1.406 Amerikaanse dollar. Vanaf 1 juli is het voor alle eilanden 1.488 Amerikaanse dollar per maand.

Voor de kinderbijslag per kind per maand gelden vanaf 1 januari de volgende bedragen: Bonaire: 225 Amerikaanse dollar, Sint Eustatius: 216 Amerikaanse dollar, Saba: 225 Amerikaanse dollar.

Daarnaast zijn er nog de volgende bijdragen: energietoelage voor de laagste inkomens: 1.300 Amerikaanse dollar (per jaar), verlaging vaste elektratarief naar nul: 33 Amerikaanse dollar (per maand), verlaging tarief drinkwater: 5 Amerikaanse dollar (per maand) en verlaging tarief internet: 15 Amerikaanse dollar (per maand).

Ten slotte komt er € 1 miljoen voor de ondersteuning lokaal armoedebeleid en € 1 miljoen voor gratis schoolmaaltijden. Komend jaar is er € 800.000 beschikbaar voor ondersteuning openbaar vervoer.