Beleid voor natuur en biodiversiteit

Het natuurbeleid richt zich op behoud en versterking van de Nederlandse natuur. En op het behoud van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten die leven op aarde (biodiversiteit).

Behoud en versterken van Nederlandse natuur

De overheid wil de Nederlandse natuur en biodiversiteit behouden en versterken. Biodiversiteit is de variatie aan soorten en ecosytemen. Een ecosysteem is het geheel van planten en dieren in een gebied en de onderlinge verhouding daartussen.

Verschillende (internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 moeten natuurgebieden beschermen. En ze versterken deze door de gebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Een beschrijving van het huidige natuurbeleid staat in de Rijksnatuurvisie.

Subsidie (agrarisch) natuurbeheer en natuurontwikkeling

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren, natuurorganisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen voor (agrarisch) natuurbeheer.

Behoud van natuur grote wateren

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied. De overheid wil de toekomst van de natuur in de grote wateren veiligstellen. Daarom heeft het Rijk, samen met anderen, een toekomstvisie ontwikkeld: de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.

Economische groei met oog voor milieu (groene groei)

De overheid wil de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. En tegelijkertijd het concurrentievermogen van Nederland versterken. Daarom kiest de Rijksoverheid voor duurzame economische groei. Dit heet ook wel 'groene groei'. Hierbij gaat economische groei niet ten koste van het milieu. Nieuwe technologie├źn spelen een belangrijke rol bij de groene groei.

Het kabinetsbeleid voor groene groei staat in de Kamerbrief over voortgangsrapportages Groene Groeibeleid.

Internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deze plannen zijn in lijn met internationale biodiversiteitafspraken van:

Natuurlijk kapitaal

De waarde en het duurzaam gebruik van natuur noemen we ook wel natuurlijk kapitaal. Planten, dieren, water, wind, bodem en mineralen zijn voorbeelden van natuurlijk kapitaal. Wij gebruiken ze voor voedsel en energie. Maar de manier waarop we ze gebruiken kan slimmer en duurzamer. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met andere (internationale) organisaties, zoals het bedrijfsleven, aan meer verbeteringen. Ook is het delen van kennis belangrijk. Zo zijn onder andere de volgende publicaties beschikbaar over natuurlijk kapitaal:

Beheer en duurzaam gebruik natuur Caribisch Nederland

De overheid wil goed beheer en duurzaam gebruik van de natuur in Caribisch Nederland. Het natuurbeleid voor de Caribische eilanden staat in het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017.

Internationale bescherming bedreigde dieren

Er zijn internationaal afspraken om de handel in bedreigde dier- en plantsoorten te beperken. Deze staan in het Cites-verdrag. Ook Nederland doet daaraan mee.

Verantwoordelijkheid natuurbeleid

Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. Dit staat in het Natuurakkoord en in het Natuurpact. De werkwijze is ook wettelijk geregeld in de Wet Natuurbescherming.