Beleid voor natuur en biodiversiteit

Het natuurbeleid richt zich op behoud en versterking van de Nederlandse natuur. En op nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Behoud en versterken van Nederlandse natuur

De overheid wil de Nederlandse natuur behouden en versterken. Verschillende (internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 moeten natuurgebieden beschermen. En ze versterken deze door de gebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Het natuurbeleid voor de toekomst staat in de natuurvisie.

Subsidie Agrarisch natuurbeheer

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Dit gaat via de subsidies  die vallen onder Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Behoud van natuur grote wateren

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied. De overheid wil de toekomst van de natuur in de grote wateren veiligstellen. Daarom ontwikkelt het Rijk, samen met anderen, een toekomstvisie: de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.

Groei in ecologisch, economisch en sociaal opzicht (Groene groei)

De overheid wil de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. En tegelijkertijd het concurrentievermogen van Nederland versterken. Het kabinetsbeleid voor groene groei staat in de Kamerbrief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie'.

Internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deze plannen zijn in lijn met internationale biodiversiteitafspraken van

Beheer en duurzaam gebruik natuur Caribisch Nederland

De overheid wil goed beheer en duurzaam gebruik van de natuur in Caribisch Nederland. Het natuurbeleid voor de Caribische eilanden staat in het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017.

Internationale bescherming bedreigde dieren

Er zijn internationaal afspraken om de handel in bedreigde dier- en plantsoorten te beperken. Deze staan in het Cites-verdrag. Ook Nederland doet daaraan mee.

Verantwoordelijkheid natuurbeleid

Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. Dit staat in het Natuurakkoord.

Documenten