Nationale Omgevingsvisie: 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. 

4 opgaven

In de startnota zijn 4 strategische opgaven beschreven, waarbij een samenhangende aanpak meerwaarde biedt:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie;
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  • Naar een waardevolle leefomgeving.

Opgaven voor de toekomst

Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. De druk op de ruimte, op onze leefomgeving, vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen regio’s vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert en we willen zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook dat stelt ons voor nieuwe opgaven.

Brede maatschappelijke betrokkenheid

Het Kabinet heeft deze eerste stap gezet samen met de daad- en denkkracht van een groot aantal maatschappelijke organisaties en individuen. Meerdere vervolgstappen zijn nog nodig voor het ontwikkelen en vaststellen van de Nationale Omgevingsvisie. In 2017 worden de beleidsopties verkend en ontwikkeld.Op basis daarvan kan het Kabinet vervolgens een koers  bepalen. Ook bij deze vervolgstappen worden de provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken.

Zie ook