Nationale Omgevingsvisie: 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook 1 rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI wordt de integrale langetermijnvisie voor een duurzame fysieke leefomgeving.

Opgaven voor de toekomst

Ook in de toekomst moet Nederland een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. De druk op de ruimte, op de leefomgeving vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen.

Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen regio’s vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen.

Het klimaat verandert en Nederland wil zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Deze nieuwe opgaven kunnen alleen integraal en gezamenlijk aangepakt worden.

4 belangrijkste opgaven

In februari 2017 is een eerste stap gezet richting de NOVI met de Startnota. De hierin benoemde maatschappelijke opgaven zijn samengevat in 4 prioriteiten:

  • duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;
  • ruimte voor de klimaat- en energietransitie;
  • sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen;
  • toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De ontwerp-NOVI zal naar verwachting medio 2019 verschijnen. Daartoe is voorafgaand in oktober 2018 een kabinetsperspectief waarin het Kabinet voor een aantal dringende onderwerpen richtinggevende uitspraken doet.

Brede maatschappelijke betrokkenheid

Het Kabinet ontwikkelt de Nationale Omgevingsvisie samen met provincies, gemeenten en waterschappen.
Kennisinstellingen en maatschappelijke partijen dragen er ook aan bij. Ook de opvattingen van burgers over de fysieke leefomgeving worden betrokken, inclusief die van de jongste generaties.
Op de website denationaleomgevingsvisie.nl zijn alle belangrijke documenten te vinden. Evenals antwoorden op veelgestelde vragen over de Nationale Omgevingsvisie.

VOICE-OVER: Nederland is een vol en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte.
Het is altijd passen en meten geweest om ruimte te vinden om te wonen, werken, bewegen en recreëren.
Dat wordt steeds ingewikkelder door tal van nieuwe uitdagingen zoals de overgang naar duurzame energie en de noodzaak om in te spelen op de verandering van het klimaat.
Er is hard gewerkt aan de startnota van de Nationale Omgevingsvisie.
Veel organisaties, deskundigen en inwoners hebben hieraan een bijdrage geleverd.
Doel van de visie is een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.
Met ruimte voor wonen, werken, bewegen en recreëren.
Om sneller betere antwoorden te vinden op de groeiende druk op onze ruimte hebben we een integrale aanpak nodig.
Deze startnota is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie.
Vier gezamenlijke opgaven staan hierin centraal.
Naar een duurzame en concurrerende economie.
Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.
Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving.

(Een animatie van de vierde opgave.)

En naar een waardevolle leefomgeving.
Binnen elke opgave kunnen verschillende keuzes worden gemaakt.
Hoeveel windmolens plaatsen we op land? En hoeveel op zee?
Waar gaan we wonen? En wat betekent dat voor onze infrastructuur?
Richten we onze omgeving in op landbouw, op natuur, of kan dit ook samengaan?
Dit soort afwegingen moeten nog worden gemaakt en worden daarom benoemd in de startnota.
Na deze startnota worden de komende periode de mogelijke oplossingsrichtingen voor de opgaven onderzocht die leiden tot een integrale Nationale Omgevingsvisie.
Dit doen we samen met allerlei partners zoals de wetenschap, provincies, gemeenten waterschappen en maatschappelijke organisaties.
Daarmee houden we Nederland een welvarend en veilig land met een gezonde en leefbare omgeving.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT