Nationale Omgevingsvisie (NOVI): 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook 1 rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht het definitieve concept van de NOVI voor de zomer van 2020. In juni 2019 verscheen het Ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In april 2020 verscheen een kamerbrief met aanscherpingen en aanvullende keuzes op de ontwerp-NOVI.

Opgaven voor de toekomst

In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op een kleine oppervlakte. We willen graag dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven. Daarom is het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. Deze maatschappelijke opgaven zijn groot en vaak met elkaar verweven. Ze vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet.

De 4 prioriteiten waar de NOVI zich op richt

In de NOVI zijn deze maatschappelijke opgaven samengevat in 4 prioriteiten:

  • ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • duurzaam economisch groeipotentieel;
  • sterke en gezonde steden en regio’s
  • toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Brede maatschappelijke betrokkenheid

De ontwerp- NOVI vormt de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken, inclusief die van de jongeren. De ontwerp-NOVI is van 20 augustus tot en met 30 september, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER) ter inzage gelegd.

Animatie startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

VOICE-OVER: Nederland is een vol en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte.
Het is altijd passen en meten geweest om ruimte te vinden om te wonen, werken, bewegen en recreëren.
Dat wordt steeds ingewikkelder door tal van nieuwe uitdagingen zoals de overgang naar duurzame energie en de noodzaak om in te spelen op de verandering van het klimaat.
Er is hard gewerkt aan de startnota van de Nationale Omgevingsvisie.
Veel organisaties, deskundigen en inwoners hebben hieraan een bijdrage geleverd.
Doel van de visie is een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.
Met ruimte voor wonen, werken, bewegen en recreëren.
Om sneller betere antwoorden te vinden op de groeiende druk op onze ruimte hebben we een integrale aanpak nodig.
Deze startnota is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie.
Vier gezamenlijke opgaven staan hierin centraal.
Naar een duurzame en concurrerende economie.
Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.
Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving.

(Een animatie van de vierde opgave.)

En naar een waardevolle leefomgeving.
Binnen elke opgave kunnen verschillende keuzes worden gemaakt.
Hoeveel windmolens plaatsen we op land? En hoeveel op zee?
Waar gaan we wonen? En wat betekent dat voor onze infrastructuur?
Richten we onze omgeving in op landbouw, op natuur, of kan dit ook samengaan?
Dit soort afwegingen moeten nog worden gemaakt en worden daarom benoemd in de startnota.
Na deze startnota worden de komende periode de mogelijke oplossingsrichtingen voor de opgaven onderzocht die leiden tot een integrale Nationale Omgevingsvisie.
Dit doen we samen met allerlei partners zoals de wetenschap, provincies, gemeenten waterschappen en maatschappelijke organisaties.
Daarmee houden we Nederland een welvarend en veilig land met een gezonde en leefbare omgeving.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Documenten