Aan welke regels moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst?

In uw arbeidscontract staan de afspraken tussen u en uw werkgever. Naast de afspraken in uw arbeidsovereenkomst moet uw werkgever zich houden aan een aantal wettelijke regels om u als werknemer te beschermen.

Wettelijke regels werkgever

Belangrijke wetten met regels waaraan uw werkgever zich moet houden, zijn:

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW)

  Hierin vindt u regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.
 • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Hierin staat dat uw werkgever u minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW)

  Hierin vindt u regels over werktijden en rusttijden.
 • De Arbeidsomstandighedenwet

  De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.
 • De Wet arbeid en zorg

  Hierin vindt u informatie over een aantal verlofregelingen waarop u als werknemer recht heeft.
 • Wetgeving over gelijke behandeling

  Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen:
  • mannen en vrouwen;
  • mensen met of zonder migratieachtergrond;
  • werknemers die voltijds of in deeltijd werken;
  • werknemers met een vast of tijdelijk contract;
  • mensen met en zonder handicap;
  • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.
 • Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarde 

  Hierin staat informatie over belangrijke aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden die een werkgever verplicht is aan de werknemer te verstrekken. 

Regels in de cao

Veel werkgevers vallen onder een cao. In de cao staan ook vaak regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.

Loonstrookje verplicht

De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van uw salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. U krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in uw loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het brutoloon en het aantal uren dat u werkt.
Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als u daarmee instemt.

Salaris op tijd betalen

Uw werkgever moet uw loon op tijd betalen. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal.

Als uw werkgever door nalatigheid uw loon te laat betaalt, kunt u aanspraak maken op verhoging.