Gelijke rechten en mogelijkheden voor meisjes en vrouwen

In veel landen is er een ongelijke positie tussen mannen en vrouwen. De Rijksoverheid steunt daarom organisaties die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ter discussie stellen. En geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan.

Om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te gaan, richt het ministerie van Buitenlandse Zaken zich op 4 thema’s in haar buitenlandbeleid gericht op vrouwenrechten en gendergelijkheid:

  • Bevorderen van vrouwelijk leiderschap en de deelname van vrouwen aan (politieke) besluitvorming.
  • Vergroten van economische zeggenschap en een verbeterde economische omgeving voor vrouwen.
  • Het voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
  • Het versterken van de rol van vrouwen in conflictoplossing en vredesopbouw en het beschermen van vrouwen en meisjes in conflictsituaties. 

De leidraad van het beleid komt uit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). SDG 5 richt zich op gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. De resultaten van het beleid op vrouwenrechten en gendergelijkheid zijn te vinden op de website Ontwikkelingssamenwerking.nl. 

Via genderprogramma’s, genderdiplomatie en gender mainstreaming wordt aan de 4 thema’s gewerkt.

Genderprogramma’s 

Nederland heeft één van de grootste fondsen ter wereld voor de bevordering van gelijke rechten van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit, gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: het SDG5 Fonds. Dit Fonds bevat in totaal bijna €500 miljoen voor de periode 2021-2025. Het SDG5 Fonds valt onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld (Engels)
Het SDG5 Fonds bestaat uit de volgende instrumenten: 

  • Power of Women (PoW) 
  • Women, Peace and Security (WPS)
  • SRGR partnerschappen (SRGR)
  • Leading from the South (LFS)

Naast het SDG5 Fonds wordt er via het programma Power of Voices ook ingezet op vrouwenrechtenorganisaties onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld.

Power of Women

Dit fonds versterkt vrouwenrechtenorganisaties, specifiek op het gebied van capaciteitsversterking bij belangenbehartiging. PoW bevat bijna €70 miljoen. Hiermee kunnen vrouwenrechtenorganisaties zich inzetten voor politiek leiderschap, economische participatie en versterking, en het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Women, Peace and Security (WPS)

WPS richt zich op de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictgebieden  en de versterking van hun positie in vredesonderhandelingen. Het fonds draagt bij aan de implementatie van het Nederlandse Nationaal Actie Plan 1325 (Engels) inzake Women, Peace and Security in 9 landen. Capaciteitsversterking van vrouwenrechtenorganisaties in belangenbehartiging vormt een belangrijk onderdeel van de inzet. Het WPS fonds bevat bijna €35 miljoen. 

SRGR partnerschappen

Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) waaronder HIV/AIDS, worden via het SRGR-fonds versterkt door middel van capaciteitsversterking van vrouwenrechtenorganisaties in belangenbehartiging. Dit gebeurt onder andere door middel van het verschaffen van betere toegang tot producten voor gezinsplanning en het delen van kennis over de risico's van onveilige seks. De SRGR partnerschappen hebben in totaal een budget van €315 miljoen euro.

Leading from the South 

Dit fonds financiert rechtstreeks vrouwenrechtenorganisaties, regionale netwerken en feministische bewegingen uit het mondiale Zuiden via drie regionale vrouwenfondsen en een wereldwijd fonds voor inheemse vrouwen. Deze fondsen zijn uitstekend in staat om ongelijkheid in hun gemeenschappen aan te pakken. Leading from the South bevat €80 miljoen en heeft als doel het activisme voor de rechten van vrouwen, meisjes, en LHBTIQ+-mensen te versterken op regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Genderdiplomatie 

Nederland zet via genderdiplomatie in op het verbeteren van vrouwenrechten en gendergelijkheid en de naleving van internationale afspraken op dit gebied. Dit doet Nederland samen met gelijkgezinde landen. Ook met landen die anders tegen deze thema’s aankijken, voeren wij het gesprek. Ook binnen de kaders van Internationale Organisaties zoals in de Europese Unie (EU), de Raad van Europa en de Verenigde Naties (VN) streeft Nederland naar bevordering en bescherming vrouwenrechten en gendergelijkheid. Nederland zet binnen de genderdiplomatie in op zowel het beschermen van internationale afspraken, normstelling en implementatie daarvan door VN-lidstaten als op de versterking van het internationale normatieve kader door middel van onder andere ambitieuze resoluties binnen de Algemene Vergadering van de VN en de VN Mensenrechtenraad.

Gender mainstreaming en een Feministisch Buitenlandbeleid (FBB)

Nederland werkt aan gendergelijkheid door vrouwenrechten en gendergelijkheid te integreren in alle aspecten van het buitenlandbeleid. In de praktijk betekent dit dat de specifieke belangen van vrouwen en meisjes worden meegenomen in beleid en programma’s gericht op mensenrechten, veiligheid, buitenlandse handel en internationale samenwerking. Het recent aangekondigde feministisch buitenlandbeleid draait in de kern om volstrekte gelijkwaardigheid tussen personen; dit beleid zal in de komende periode nader uitgewerkt worden.