Partners in ontwikkelingssamenwerking

De Nederlandse overheid werkt voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid samen met verschillende partners. Bijvoorbeeld internationale organisaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kennis, technologie en netwerken bij elkaar te brengen.

Internationale organisaties

Nederland investeert in internationale afspraken. En geeft geld aan internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank. Nederland draagt zo bij aan financiële en economische stabiliteit, vrede en veiligheid in de wereld. En om internationaal te kunnen samenwerken aan de diepere oorzaken van armoede, klimaatverandering, conflicten en irreguliere migratie.

Samenwerking met internationale organisaties heeft meer voordelen:

  • schaalvoordelen en coördinatievoordelen;
  • legitimiteit en politiek gewicht;
  • mogelijkheden om op lange termijn te werken;
  • mogelijkheden om lasten en risico’s te verdelen. 

Bedrijven

Via ontwikkelingssamenwerking wil Nederland wereldwijd duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Dit doet de Rijksoverheid onder andere door Nederlandse bedrijven aan te moedigen samen te werken met bedrijven en overheden in ontwikkelingslanden.

De Nederlandse overheid legt hierbij extra nadruk op middelgrote, kleine en microbedrijven (mkb). Bijvoorbeeld via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds ondersteunt het mkb in ontwikkelingslanden en in Nederland.

Maatschappelijke en burgerorganisaties

Nederland werkt samen met maatschappelijke organisaties, met speciale aandacht voor organisaties die zijn geworteld in de samenleving van ontwikkelingslanden. Het gaat hier om organisaties die zich bezig houden met vakbondswerk, emancipatie en mensenrechten. Of met onderwijs of gezondheid via lokale netwerken van bijvoorbeeld kerken.

Samenwerking met maatschappelijke en burgerorganisaties loopt via verschillende programma’s en fondsen. Bijvoorbeeld:

Burgerorganisaties

Burgerorganisaties (Engelse term: civil society) staan wereldwijd onder druk. Bijvoorbeeld door beperking van de vrijheid van meningsuiting. Nederland investeert in activiteiten die ruimte bieden voor samenspraak en tegenspraak. Dat maakt overheidsbeleid effectiever en inclusiever. Ook kunnen bedrijven zo beter en duurzamer werken.

Nederlandse ambassades kunnen samenwerken met lokale maatschappelijke en burgerorganisaties. Zoals ontwikkelingsorganisaties en religieuze organisaties, vakbonden, belangengroepen, burgerbewegingen, culturele instellingen en diaspora-organisaties (organisaties van mensen met een migratie achtergrond, zoals vluchtelingen).

Onderzoeksinstellingen en kennisinstellingen

Onderzoeksinstellingen en kennisinstellingen werken mee aan onderzoek naar hulp, handel en investeringen in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt onder andere via topconsortia voor Kennis en Innovatie en via zogenoemde kennisplatforms (Engelse website). Er zijn platforms voor verschillende thema’s van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking:

Deelnemers aan de platforms zijn de overheid, denktanks, universiteiten, internationale instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.