Wie mag stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Stemmen is niet verplicht. Sommige mensen mogen niet stemmen. Zij hebben geen kiesrecht.

Voorwaarden om te mogen stemmen

U mag stemmen voor de verkiezing voor het Europees Parlement als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Heeft u de nationaliteit van een ander EU-land? Dan mag u kiezen of u in Nederland wilt stemmen of in het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Meer informatie over wie er mag stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement leest u op de website van de Kiesraad.

Stemmen als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft

Ook als u een mentor of bewindvoerder heeft, of onder curatele staat, mag u zelf stemmen. 

Gaat u niet zelf naar het stembureau? Dan beslist u zelf of u iemand voor u laat stemmen. Dat heet machtigen.

Kiesrecht voor mensen met een verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Zij moeten zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen emand meenemen in het stemhokje voor praktische hulp.

Wie mag niet stemmen?

Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Deze persoon mag dan niet stemmen bij verkiezingen. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. Deze maatregel wordt niet vaak opgelegd. Mensen die zijn uitgesloten van het kiesrecht ontvangen als er een verkiezing is geen stempas van hun gemeente.

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen alleen meestal niet zelf naar een stembureau, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Daarom kunnen zij alleen hun stem uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (machtigen). Dat is geregeld in de Kieswet.
 

Overzichtspagina verkiezing