Internetconsultatie nieuwe wet- en regelgeving

Via internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.

Internetconsultatie

Op internetconsultatie.nl kan iedereen zien welke wet- en regelgeving in voorbereiding is. Het gaat om:

  • wetten;
  • Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s);
  • ministeriële regelingen;
  • initiatiefvoorstellen van de Tweede Kamer;
  • beleidsnotities van ministeries.

Is een internetconsultatie gepubliceerd? Dan heeft iedereen minimaal 4 weken de tijd om op de voorstellen voor wet- en regelgeving te reageren. Geïnteresseerden kunnen suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren. Ministeries verwerken reacties in de voorstellen.

Bekijk alle lopende consultaties op internetconsultatie.nl.

Geen inspraak op alle wetten

Ministeries bepalen welke voorstellen geschikt zijn voor consultatie. Soms is er bijvoorbeeld haast bij regelgeving. Er is dan geen tijd om reacties van betrokkenen en geïnteresseerden te vragen.

Vaker internetconsultaties

Internetconsultaties zijn vooral geschikt als de wet- en regelgeving verandering brengt in rechten en plichten van:

  • burgers;
  • bedrijven;
  • instellingen.

Daarom wil het kabinet internetconsultaties vaker inzetten bij voorbereiding van voorstellen tot wet- en regelgeving.

Besluit na internetconsultatie

Geïnteresseerden kunnen via internetconsultatie.nl op voorstellen reageren voordat:

  • de Ministerraad een besluit neemt over een wetsvoorstel of een AmvB;
  • de minister van het betrokken ministerie een besluit neemt over een ministeriële regeling.

Resultaten internetconsultatie

Na het besluit verschijnt een kort verslag over de resultaten op internetconsultatie.nl. In dit verslag staat ook hoe de resultaten in de voorstellen zijn verwerkt.

Deze informatie staat ook in de Memorie van toelichting bij het voorstel tot wet- en regelgeving