Aanvragen curatele

Kan iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken beslissen? Of brengt hij de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar? Bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening of door drankmisbruik? Dan kunt u de rechter vragen die persoon onder curatele te stellen. De rechter kan u als curator benoemen om voor de belangen van de betrokkene te zorgen. Maar de rechter kan ook iemand anders of bijvoorbeeld een stichting als curator aanwijzen.

Inhoud curatele

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dat betekent dat die persoon niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Zoals het huren of kopen van een huis. De curator neemt de beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).

Voorwaarden voor benoeming als curator

Wilt u als curator worden benoemd? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet zelf onder curatele staan. U vindt alle voorwaarden voor een benoeming als curator op Rechtspraak.nl.

Curatele aanvragen

U vraagt curatele aan bij de rechtbank in uw regio. Gebruik daarvoor het formulier 'Verzoek tot ondercuratelestelling'. De betrokkene kan zelf ook een aanvraag doen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 16 (Curatele)