Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid (Adviescommissie Van Dooijeweert)

Begin 2023 is de Commissie Van Dooijeweert opgericht en ingesteld met als doel onderzoek te doen naar de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdhulp en jeugdbescherming in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Begin 2024 heeft de Commissie haar advies overhandigd aan haar opdrachtgevers. Het advies, met samenvatting in begrijpelijke taal, is onderaan deze pagina te vinden. Ook staat hier een infographic over het advies.

De Adviescommissie is opgericht in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Commissie is ingesteld op voordracht van de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Taak van de Adviescommissie Van Dooijeweert

De Adviescommissie had als taak een advies uit te brengen over hoe de rechtsbescherming van kinderen en ouders moet worden gewaarborgd bij de realisatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Daarbij moest de Commissie ook ingaan op de vraag welke manier van organiseren van de onafhankelijke toets en advies aan de rechter de beste waarborg biedt voor rechtsbescherming. En wat dit zou kunnen betekenen voor de rol van de kinderrechter.

Het advies: kinderen en ouders met recht goed beschermd

Het volledige adviesrapport is onderaan deze pagina te lezen. Het bevat de volgende punten:

 • De Commissie heeft kinder- en mensenrechten genomen als uitgangspunt voor haar advies. Ook heeft de Commissie gekeken naar het gehele stelsel van vrijwillige jeugdhulp tot en met gedwongen maatregelen.
 • De Commissie vat rechtsbescherming samen in vier kernpunten: informatie, participatie, ondersteuning en effectieve rechtsmiddelen. Het advies concludeert dat de rechtsbescherming op deze vier kernpunten op dit moment tekortschiet.
 • Het advies behandelt ook het zogenoemde perspectiefbesluit, een ingewikkeld onderwerp, maar erg belangrijk voor de rechtsbescherming van ouders en kinderen. Het perspectiefbesluit is de beslissing van de gecertificeerde instelling om een kind dat uit huis is geplaatst, niet meer naar huis terug te laten gaan. De instelling baseert deze beslissing op het ‘opvoedperspectief’: waar kan het kind het beste verder worden grootgebracht?
 • Het advies waarschuwt voor grote risico’s bij een volledig integrale aanpak die door het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt voorgesteld.
 • Als laatste behandelt de Commissie ook de positie van de kinderrechter in het stelsel.

De Commissie biedt met dit advies duurzame oplossingen die meer evenwicht brengen tussen ouders en kinderen aan de ene kant, en instanties aan de andere kant. Oplossingen die de rechten van kinderen en ouders zo goed mogelijk willen beschermen, voor nu en in de toekomst.

Samenstelling Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

Voorzitter

 • mw. mr. Adriana van Dooijeweert

Leden

 • mw. mr. dr. Myriam Lückers
 • dhr. mr. dr. Joost Huijer

Ondersteuning

 • dhr. mr. Willem Wapenaar
 • mw. mr. dr. Ineke Boerefijn
 • mw. Chantal Peeters

Deskundigheid leden

Mevrouw Van Dooijeweert heeft ruime ervaring als rechter en voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Mevrouw Lückers heeft jarenlange ervaring als rechter en advocaat-generaal bij de Hoge Raad en veel gepubliceerd op het gebied van het personen- familie- en jeugdrecht. 

De heer Huijer is gepromoveerd op onderzoek naar de juridische rechtvaardiging voor de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel. Ook heeft hij verschillende publicaties op zijn naam op het gebied van het personen- en familierecht en het functioneren van het systeem van kinderbescherming.

Ondersteuning van de Commissie

De Commissie werd ambtelijk ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De betrokken ambtenaren hebben voor de uitvoering van deze taak slechts verantwoording afgelegd aan de voorzitter van de Commissie.

Meer informatie

Lees meer informatie over het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming op de website voor Jeugd & Gezin.