SG-pSG

Secretaris-generaal: dhr drs. M.J. (Marcelis) Boereboom
Plaatsvervangend secretaris-generaal: A.I. (Abigail) Norville

Onder de SG ressorteren de directies:

 • Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
 • Financieel-Economische Zaken (FEZ)
 • Innovatie en Zorgvernieuwing (I&Z)

Onder de pSG ressorteren de stafdirecties:

 • Directie Communicatie (DCo)
 • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)
 • Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Directie Informatiebeleid (DI)
 • Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie (ESTT)
 • Programma PGB
 • Programma EMA

Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

 • Directeur: dr. L.M.N. Kroon (Nicole) 

Taakomschrijving:

Aan de directie MEVA de opdracht ervoor te zorgen dat ook in de toekomst zorg kan worden geleverd. Daarbij gaat het specifiek om de financiering en om de arbeidsmarkt.

Wat betreft de financiering: MEVA is verantwoordelijk voor het uitwerken van een langetermijnstrategie voor VWS. Ook het is de taak van MEVA om datgene wat er binnen het kabinet wordt besloten over financieel-economisch beleid, te vertalen naar de beleidsterreinen van VWS.

Wat betreft de arbeidsmarkt: MEVA draagt hieraan bij door samen met de veldpartijen en andere directies binnen VWS te werken aan het opleiden van voldoende mensen, het realiseren van een goede aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt, het behoud van personeel in de sector, een goede beroepenstructuur en het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Daarnaast is MEVA verantwoordelijk voor het creëren van de juiste randvoorwaarden waaronder een veilige gegevensuitwisseling in de zorg kan plaatsvinden.

Afdelingen:

Algemeen Economisch Beleid (AEB)
Arbeidsmarkt
Beroepen
Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën (OBF)

Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Directeur: drs. J.A.M.H. Leenders (Hans)

Taakomschrijving

De medewerkers van FEZ dragen zorg voor een departementsbrede besluitvorming over beleid en geld. Zij zijn een  partner voor de departementsleiding en de directies.

Dit is de missie van FEZ. De directie heeft de klassieke taak van concerncontroller. Die is wettelijk geregeld. FEZ toetst VWS-plannen en -werkzaamheden en adviseert daarover - onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd. Daarbij kijkt de directie naar budget en doelmatigheid. Verder is FEZ verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de opstelling van de begroting en het jaarverslag en de informatievoorziening die daarbij hoort.
Tenslotte is FEZ de partner van directies en diensten: samen werken aan oplossingen. Natuurlijk vanuit een duidelijke rolverdeling. FEZ ambieert toegevoegde waarde te hebben vanuit haar verantwoordelijkheid, centrale positie en brede deskundigheid.

Afdelingen

Beleidstoetsing en Advies (BT)
Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer (OFB)
Budgettaire Zaken (BZ).

Directie Communicatie (DCo)

Directeur: M. van der Roer (Mark)

Taakomschrijving

De werkzaamheden van DCo vallen onder de SG en worden uitgevoerd om de ambtelijke en politieke top te ondersteunen. DCo werkt aan de implementatie van beleidsvoornemens en het zoveel mogelijk proactief uitdragen, verklaren en verdedigen van deze voornemens op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit op basis van de door de Bestuursraad vastgestelde communicatiestrategie, waarin onder andere de beleidsprioriteiten zijn opgenomen. Verder ondersteunt DCo de (interne) personeels- en bedrijfsvoeringscommunicatie en de crisiscommunicatie. DCo heeft een regiefunctie bij de communicatie van de verschillende organisaties binnen het VWS-concern.

Afdelingen

 • Stafbureau
 • Beleidscommunicatie
  • adviesteam minister
  • adviesteam staatssecretaris
 • Concerncommunicatie
  • communicatieonderzoek en corporate communicatie
  • publiekscommunicatie
  • intake en communicatie-expertise

Programmadirectie Innovatie & Zorgvernieuwing (I&Z)

Directeur: dhr. G. Klein Ikkink

Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing (I&Z) is opgezet om het innovatieklimaat en innoverende bewegingen in zorg en ondersteuning te bevorderen, met een nadruk op ‘low tech / high impact’ proces- en sociale innovatie, al dan niet digitaal ondersteund. Doelstelling is dat in Nederland optimaal gebruik wordt gemaakt van de enorme mogelijkheden die innovaties bieden om mensen tegen lagere kosten de zorg te bieden die bij hen past en die tegemoet komt aan wat zij in hun individuele situatie nodig hebben.

Dit programma is een netwerkorganisatie en ressorteert onder de Secretaris-Generaal. In het programma werkt een groot aantal betrokkenen van buiten en binnen het departement samen, ondersteund door een kleine vaste kern van ca. 5 fte. In het veld wordt samengewerkt met patiënten(organisaties), zorgaanbieders, innovatoren, verzekeraars, gemeenten, investeerders en kennisorganisaties. Interne betrokkenheid komt van alle beleidsdirecties.

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)

Directeur: Marc Salimans

De directie OBP is een centrale stafdirectie. De directie ondersteunt VWS op het terrein personeel en organisatie, ICT, financiën, inkoop en facilitaire zaken en huisvesting. De directie OBP bestaat uit de volgende afdelingen.

Personeel en Organisatie: is verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van personeel en organsiatie. De afdeling zet het beleid om in activiteiten en instrumenten. Daarnaast ondersteunen en adviseren de medewerkers de leidinggevenden.

VWS Flex: koppelt concernbreed de vraag naar tijdelijk werk op prioritaire dossiers aan de beschikbare tijdelijke capaciteit. Daarmee levert VWS Flex een bijdrage aan het resultaatgericht en flexibel werken binnen VWS en het beperken van externe inhuur.

Bedrijfsvoering:: is verantwoordelijk voor de implementatie van rijksbrede kaders bij VWS en voor specifieke kaderstelling en specialistische advisering ten behoeve van het VWS-bestuur en de VWS-onderdelen op het gebied van faciliteiten, huisvesting en inkoop.

CIO Kern en Informatiemanagement:  vindt bij de vraag van VWS-onderdelen de passende informatievoorziening. De afdeling is vertegenwoordigd in de CIO-raad en adviseert directeur OBP o.a. voor bestuurlijke overleggen op het gebied van IT.

Bedrijfsbureau: ondersteunt de primaire processen van de directie. Het bedrijfsbureau bestaat uit de volgende functionele eenheden:

 • bedrijfsvoering en ondersteuning
 • evenementenbureau
 • communicatie
 • inkoop, financiën en control (IFC)
 • strategisch advies
 • proces- en kwaliteitsmanagement (KPA)
 • chauffeursdienst

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Directeur: mr. M.M. den Boer

Taakomschrijving

De directie WJZ ondersteunt het beleid op de terreinen wetgeving, wetstoepassing en juridische procedures met als doel een juridisch en bestuurlijk juist en consistent handelen, in dienst van de beleidsdoelstellingen van VWS.

Clusters

 • cluster 1 Bezwaar en beroep
 • cluster 2 Gezondheidsbescherming en medische ethiek
 • cluster 3 Jeugd, BIG en onvrijwillige zorg
 • cluster 4 Openbaarheid van bestuur
 • cluster 5 Ordening en bekostiging van zorg
 • cluster 6 Specialistisch juridisch advies
 • cluster 7 Bedrijfsvoering

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

Directeur: mw. M. Baas - van Vloten

Portefeuille

 • Advies
 • Informatiestromen
 • Raad- en Politieke Adviseurs

Directie Informatiebeleid (DI)

Directeur: R. (Ron) Roozendaal

Taakomschrijving

Informatievoorziening is essentieel voor goede zorg en voor het verbeteren van de positie van de patiënt en de cliënt en waarmee zij de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren.

Informatiebeleid
De directie Informatiebeleid stelt informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in rijksbrede onderwerpen op dit gebied.

Sturing en regie
DI coördineert informatie en ICT onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering.

Kaderstelling en toetsing
DI ontwikkelt kaders voor informatie en ICT activiteiten en toetst deze. Zij verzorgt de VWS bijdrage aan interdepartementale informatieonderwerpen en verzorgt de Chief Information Officer functie (CIO) voor VWS.

Organisatie

De directie Informatiebeleid heeft een flexibele structuur. Twee managers sturen de aandachtgebieden Informatiesturing en Kaderstelling en toetsing aan. Alle medewerkers maken deel uit van de Medewerkerspool van DI. Het managementteam wijst medewerkers toe aan taken binnen de aandachtgebieden.

Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie

Directeur: drs. T.H. Maas

Adjunct-directeur: de heer S. Warmerdam

Het meest kostbare wat Nederland heeft is haar zorg. Iedereen heeft of krijgt ermee te maken. En omdat onze zorg zo belangrijk is, moet haar kwaliteit optimaal zijn en blijven.

Daarom beoordelen onafhankelijke Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG) klachten van patiënten over hun zorgverlener. Zijn de klachten gegrond, dan kunnen de tuchtcolleges maatregelen opleggen aan de behandelaar. Krijgt de patiënt in eerste instantie geen gelijk, dan is hoger beroep mogelijk bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag. Zo wordt van mogelijk gemaakte fouten geleerd, en de kans op herhaling verkleind.

Soms biedt de zorg geen uitzicht meer op genezing en wordt het leven ondraaglijk. Als medici er alles aan hebben gedaan om een patiënt beter te maken en het lijden te verlichten, maar er is onvoldoende resultaat, dan kan de patiënt besluiten tot euthanasie of hulp bij zelfdoding. De arts mag meewerken aan die wens, zolang hij handelt volgens de zorgvuldigheidseisen.

Ieder geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt beoordeeld door één van de onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Zij oordelen of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Is dat niet het geval, dan wordt het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De secretariaten voor de toetsingscommissies en tuchtcolleges zijn georganiseerd in de directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT). Het directieteam is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de secretariaten en wordt daarin ondersteund door een bedrijfsbureau. ESTT is op geen enkele wijze betrokken bij het inhoudelijke werk van de onafhankelijke toetsingscommissies en tuchtcolleges.

Het directieteam en bedrijfsbureau werken in Utrecht. Dit geldt ook voor de secretariaten van de RTE's. De secretariaten van de RTG's zijn gehuisvest in Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. 

Kijk voor meer informatie eens op de websites van de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en de toetsingscommissies euthanasie.

Staffuncties

Auditdienst Rijk (ADR)

Klantmanager VWS: mevr. I.M.U. Kros-Verkamman RO
Clustermanager VWS: mevr. J.M.H. Zeltenrijch RA

Organisatie

De Auditdienst Rijk verzorgt de interne auditfunctie van de departementen. De organisatie bestaat uit clusters. Op elk ministerie is een klantcluster werkzaam. De Auditdienst Rijk heeft daarnaast clusters waarin specialisten (bijvoorbeeld op het terrein van IT-audit of operational audit) werkzaam zijn. Deze specialistische clusters zijn ook inzetbaar bij de verschillende ministeries. Het klantcluster bij VWS voert de regie op alle onderzoeken die voor VWS worden uitgevoerd.

Tijdelijke projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (PD ALT)

Directeur: drs.N.C. (Nico) Oudendijk

Taakomschrijving

 • Het Antonie van Leeuwenhoekterrein (ALt) is sinds 1 januari 2015 overgedragen aan Bilthoven Biologicals.
 • Het Facilitair Bedrijf ALt (FB-ALt) is sinds 1 januari 2015 onderdeel geworden van Bilthoven Biologicals. BBio heeft daarmee het beheer en onderhoud van het Antonie van Leeuwenhoekterrein overgenomen van PD-ALt.
 • Intravacc  (Instituut voor Translationele Vaccinologie) is sinds 1 januari 2021 een zelfstandige B.V. geworden met de staat als enige aandeelhouder.   

Afdelingen

De projectdirectie bestaat uit de afdelingen Intravacc, Toekomst en beheer ALT en Facilitair bedrijf ALT.